Resultatrapport

Strategien Bolig for velferd skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien gir en oversikt over politikkområdet, der ansvaret er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer.

Det vil bli laget årlige resultatrapporter for Bolig for velferd som viser sammenhengen mellom innsats og resultater i det boligsosiale arbeidet.

DFØs veileder for mål – og resultatstyring i staten understreker viktigheten av å ha et lærings- og utviklingsperspektiv i arbeidet med styringsinformasjon. Dette for å unngå at styringsinformasjon oppfattes som nok et måleverktøy uten videre betydning. Styringsinformasjon skal være like mye en kilde til å feire gode resultater, som å avdekke behov for forbedringstiltak.

Resultatmåling og vurdering

Resultatene må derfor ikke bare måles, men også vurderes og settes inn i en sammenheng slik at resultatmåling ikke bare blir ren statistikkproduksjon. For å kunne synliggjøre og kontrollere resultatene, samt lære og iverksette forbedringstiltak, må det etableres prosesser for formidling og drøfting av resultater og for beslutninger om tiltak. En årlig felles resultatrapport er nødvendig for å kunne samle resultatene og gjøre vurderinger og evalueringer.

Historisk utvikling 

Årlige resultatrapporter gjør det mulig å følge utviklingen gjennom strategiperioden, foreta nødvendige analyser og bruke resultatene til økt læring og vurdere justering av tiltak og styringsparametere. Direktoratene vil kunne benytte rapporten i arbeidet med å utarbeide tiltaksplaner og andre innsatser påfølgende år. Derfor er det hensiktsmessig å se den årlige resultatrapporten og den årlige status- og avviksrapporten for strategien i sammenheng.

Styringsinformasjon blir publisert på ulike tidspunkt. Det er derfor hensiktsmessig at rapporten utarbeides med utgangspunkt i reviderte KOSTRA-tall som blir offentliggjort 15. juni hvert år. Resultatene for de ulike styringsparameterne presenteres innen 1. oktober hvert år.

Husbanken har koordinerings- og redaktøransvar for resultatrapporten som vil bli utarbeidet i samarbeid med de øvrige direktoratene. Målet er at resultatrapporten gir en oversikt over det boligsosiale arbeidet og utviklingen siste år. Dette vil gi oss oversikt over på hvilke områder vi har god måloppnåelse og hvor vi må iverksette forbedringstiltak.

Andre relevante kilder

Sluttrapport til det nasjonale prosjektet Bedre styringinformasjon se kap 7 (pdf)

Statusrapport for Bedre styringsinformasjon (pdf)

Resultatrapport for Bedre styringsinformasjon kommer 2017