Om mål og resultatstyring

Mål – og resultatstyring defineres som "å sette mål for hva virksomheten skal oppnå, og måle resultater og sammenligne det med målene, og bruke den informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten".

Styringsinformasjon defineres som "informasjon om virksomhetens resultater som er relevant for den eksterne og interne styringen av virksomheten for å arbeide henimot overordnede mål".

God styringsinformasjon er en forutsetning for å kunne se sammenhengen mellom innsats og resultater i strategien Bolig for velferd. Klare prioriteringer og god styring er viktig for å oppnå kvalitet på tjenestene og utnytte ressursene effektivt. Slik kan både stat og kommune gi bedre tjenestetilbud til flere og oppnå bedre resultater for samfunnet.

Regjeringen la våren 2014 fram Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 – 2020). Formålet med strategien er å samle og målrette innsatsen ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet. I strategien blir det rettet oppmerksomhet mot behovet for bedre styringsinformasjon.

Styringsinformasjon gir innsikt i sammenhengen mellom ressursinnsats og resultater. God styringsinformasjon er derfor nødvendig for et målrettet og effektivt boligsosialt arbeid. Informasjonen skal blant annet gjøre de økonomiske ordningene treffsikre og hjelpe målgruppen. Mangel på god styringsinformasjon kan være en barriere for å forebygge boligproblemer og målrette tiltak.

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

Fra felles oppdragsbrev:

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Helsedirektoratet (Hdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Husbanken fikk i oppdrag å:

  • Invitere med seg kommunesektoren i et nasjonalt prosjekt for å sammenstille og utvikle indikatorer og resultatmål som støtter opp om strategiens mål og innsatsområder.
  • Bidra til at både stat og kommune får bedre informasjon om status på det boligsosiale området og om sammenhengen mellom innsats og resultater.
  • Dataene som ligger til grunn for indikatorer og resultatmål skal som hovedregel baseres på eksisterende data.

Målet i nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon har vært å sammenstille og utvikle styringsparametere og resultatmål som støtter opp om strategiens mål og innsatsområder, og bidra til at både stat og kommune får bedre informasjon om status på det boligsosiale arbeidet og om sammenhengen mellom innsats og resultater.

Prosjektets metodiske tilnærming har basert seg på Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin veileder «Resultatmåling. Mål- og resultatstyring i staten».

Andre relevante kilder

Sluttrapport til nasjonalt prosjekt for Bedre styringsinformasjon (pdf)