Innovasjon-i-boligsosialt-arbeid

Barn og unge i boligsosialt arbeid

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom å synliggjøre de unges stemme og gi barn og unge mulighet til å løfte saker og gi innspill viser kommunen ungdommen at de tas på alvor og at de er viktige. Dette er identitetsskapende, bygger inkluderende nærmiljø og skaper gode prosesser. Å jobbe med at de demokratiske verdiene blir omskapt til praktiske handlinger og synliggjøre dette på alle tjenestenivåer i kommunen bidrar til felleskap og forebygger utenforskap.

Hva kommunene må gjøre

Barnekonvensjonen er en del av norsk lov. Kommunene er derfor forpliktet til å følge konvensjonen som er innarbeidet både i Grunnloven og i ulike sektorlover. Kommunene skal følge barnekonvensjonen ikke bare fordi de må, men fordi det er lurt – det handler om å skape gode oppvekstvilkår for egne innbyggere. 

Artikler i barnekonvensjonen som er særlig relevante i boligsosialt arbeid:

  • Artikkel 3 – Barnets beste
  • Artikkel 12 – Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening
  • Artikkel 13 – Ytrings- og opplysningsfrihet
  • Artikkel 23 – Funksjonshemmede barn
  • Artikkel 26 – Sosial sikkerhet
  • Artikkel 27 – Levestandard

Lenke til mer informasjon om barnekonvensjonen finner du på Barneombudets sider her

Hør Kjell-Olaf Rikardsen, Fylkesmannen i Oslo og Viken, snakke om hvordan Barnekonvensjonen og FNs bærekraftsmål sammen fungerer til barnets beste:

Ungdomsråd

Kommunene skal ha ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom og råd for personer med nedsatt funksjonsevne.  I 2019 ble det lovpålagt at alle kommuner skal ha et ungdomsråd. For å utvikle gode tjenester som er tilpasset brukernes behov er involvering og høring av brukerne selv helt vesentlig. Alle bør bo i egnede boliger, hva som er egnet vet ungdom og mennesker med nedsatt funksjonsevne mye om. Å involvere brukerne tidlig i planleggingsprosesser er et smart grep i det boligsosiale arbeidet.

Mer om ungdomsmedvirkning finner du her

Hva kommunen bør gjøre

Det har blitt utarbeidet mange nyttige verktøy som kan benyttes i kommunenes arbeid med planlegging, organisering, innovasjon og barn og unge på det boligsosiale feltet. Statistikk er viktig i all kommunal planlegging, også når det gjelder utvikling av bo- og tjenestetilbudet til barn og unge. Her finner dere statistikk om barn og unge på kommunenivå:

Ung.no er statens informasjonskanal for ungdom. Nettsiden har både informasjon og en svartjeneste, og er utstrakt brukt av ungdom og unge voksne. Ung.no har også egen temaside om bolig/ flytte hjemmefra som også kan være en nyttig informasjonskilde for eksempel i boligsaker som berører ungdom/ unge voksne: Les mer her

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge skal styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Retningslinjen er særlig rettet mot de tjenester som følger opp barn, unge og deres familier, som barnehage, skole, helse, barnevern, NAV. I boligsosialt arbeid er det spesielt viktig å følge opp utsatte barnefamilier.

Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom skal øke kunnskap i kommunene om hvordan arbeid mot fattigdom blant barn kan innrettes, og setter fokus på planarbeid i kommunen, samarbeid på tvers av kommunale tjenester, medvirkning, samarbeid med frivillig sektor og tilskudd. Veilederen inneholder også en eksempelsamling.

0–24-samarbeidet skal tilrettelegge for bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Kompetanse om utsatte barn og unge, f. eks FAFO sitt kunnskapsgrunnlag nyttig i kommunal planlegging.

Andre relevante kilder

Fritidserklæringen

Sjumilssteget

 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon