Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Målet med retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge med mål om å nå de utsatte slik at de  får tilpasset hjelp og oppfølging.

Helsedirektoratet har koordinert arbeidet med å utarbeide retningslinjen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Retningslinjen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar for utsatte barn og unge samtidig som den legger vekt på betydningen av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom sektorene. Noe av det viktigste med den nye retningslinjen er å sette ulike sektorer i stand til å jobbe sammen for å se hele barnet  og ungdommen.

Retningslinjen har 7 anbefalinger hvor:

  • 3 anbefalinger er knyttet til kommunens ansvar i tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge og deres foreldre.
  • 4 anbefalinger er knyttet til ansattes ansvar fra kunnskap til handling i arbeidet med utsatte barn og unge og deres foreldre.
  • Retningslinjen gir anbefalinger om god praksis og bidrar til å styrke kvaliteten hos ledelse og ansatte i kommunen som jobber med barn og unge.
  • Målsettingen er at retningslinjen blir et nyttig verktøy for kommunene i deres arbeid for tidlig oppdagelse, tverrfaglig oppfølging og helhetlig hjelp for utsatte barn og unge.

Les retningslinjen her