Slik jobber kommunene

Kommuner og fylkeskommuner er nøkkelaktører i arbeidet med FNs bærekraftsmål på grunn av nærheten de har til næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere. Videre har kommuner og fylkeskommuner ansvar for både sosial og fysisk infrastruktur som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.
I «Nasjonale forventninger til lokal og regional planlegging» fra 2019, slo Regjerningen fast at de forventer at kommuner og fylkeskommuner legger bærekraftsmålene til grunn for både areal- og samfunnsplanlegging. Siden dette har stadig flere kommuner og fylkeskommuner jobbet for å implementere bærekraftsmålene i sin planlegging.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Nordlandsforskning og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet kartlagt hvordan norske kommuner og fylkeskommuner har jobbet med å implementere FNs bærekraftsmål i planlegging. Rapporten med tittelen Strekk i laget viser at mens noen kommuner har jobbet systematisk og godt med dette over tid, er det flere kommuner som er i startfasen. Blant kommunene som har vært gjennom sammenslåingsprosesser, er det flere som har valgt å bruke bærekraftsmålene som rammeverk for planleggingen og virksomhetsstyringen i de nye kommunene, og bærekraftsmålene har bidratt til både visjon og identitet.

Du har ikke tilgang til:

 • YouTube.com
 • Vimeo.com
Vennligst ta kontakt med IT-ansvarlig da sperren ligger på nettverket hos deg og ikke Veiviseren.no.

 • Det gode liv i Bodø

  FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Tilrettelegging av en bærekraftig samfunnsutvikling er Bodø kommunes rammeverk for å skape en attraktiv kommune som folk trives i og har lyst til å etablere seg i og bo i.

  Rapporten "Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020" beskriver status på positive og negative påvirkningsfaktorer for befolkningens helse og livskvalitet i Bodø. Temakalenderen til satsningen "Det gode liv i Bodø" (DGLB) skal bidra til at hele samfunnet samles om felles løft til samme tid. Dette for å skape positiv endring på utfordringene og aktualisering av bærekraftsmålene.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Kommuneplanens samfunnsdel og planlegging etter FNs bærekraftsmål

  Kommuneplanens samfunnsdel i Lunner kommune bygger på FNs bærekraftsmål. Ved fullstendig revisjon av planen, som ble sluttført i 2020,  valgte kommunestyret ut flere bærekraftmål kommunen skulle fokusere på i planperioden. Lunner kommune gjennomførte en relativt omfattende prosess med innbyggerinvolvering, og gikk flere runder med arbeidsgrupper i kommunestyret, politiske råd og utvalg.  

  Kommune
  Lunner kommune
 • Implementering av FN sine berekraftsmål i Bømlo kommune

  Bømlo kommune implementerte FN sine berekraftsmål i kommuneplanen sin samfunnsdel, «Bømlo 2049 – KPS» som blei godkjent i kommunestyremøtet i juni 2019. Kommunen var blant dei første i Noreg som gjorde dette arbeidet. 

  Kommune
  Bømlo kommune