Om Veiviseren

Om Veiviseren.no

Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet for kommunene, men også for ansatte i direktoratene, fylkesmannsembetene, samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Mange har behov for sammensatte tjenester. I Veiviseren har vi samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå. Veiviseren skal bidra til å heve kompetansen hos kommuner og samarbeidspartnere, gjøre offentlig sektor mer transparent, og bidra til en mer lik praksis overfor innbyggerne lokalt. Veiviseren skal bygge opp under målsettingene i strategien Bolig for velferd om å skaffe bolig til vanskeligstilte, og styrke muligheten for å mestre boforholdet. Strategien sier også at den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Det bidrar Veiviseren til gjennom å ha innhold fra alle de ansvarlige direktorat og samarbeidspartnere.

Veiviseren omhandler blant annet temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner. Veiviseren vil gjøre dette arbeidet enklere for kommunene gjennom å veilede dem gjennom arbeidsprosesser steg-for-steg, tilby digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner og aktører. Eksemplene er formidlet av kommunene og viser deres erfaringer.

Seks direktorat utvikler innholdet i Veiviseren sammen med kommunene, samarbeidspartnere, fylkesmenn og brukerorganisasjoner. De ansvarlige direktoratene er: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Bakgrunn

Veiviseren er det viktigste tiltaket under strategien Bolig for Velferd (2014-2020). I strategien står det at Veiviseren skal gi en framstilling av lovverk, virkemidler, gode eksempler og kompetanse. En bred behovskartlegging i 2014/2015 hos samtlige relevante aktører avdekket målgruppenes behov om å raskt få kjennskap til relevante fagområder, oppdatert informasjon og veiledning i å gjennomføre arbeidsoppgaver beskrevet i arbeidsprosesser. For å oppnå dette ble det vedtatt at Veiviseren må være digital.

En ressursgruppe for Veiviseren har deltatt aktivt i utviklingen av Veiviseren, og også produsert innhold. Ressursgruppa har bestått av 14 kommuner fra hele landet og to fylkesmannsembeter. I tillegg samarbeides det bredt med kommuner og mange ulike aktører for å utvikle Veiviseren.

Videreutvikling av veiviseren.no

Veiviseren skal videreutvikles i årene fremover slik at den til enhver tid dekker kommunenes behov. Kommunene er helt sentrale i den videre utviklingen av flere nyttige verktøy og digitale kurs i Veiviseren. Derfor er det opprettet en arbeidsgruppe med åtte kommuner fra hele landet som vil være tett på dette arbeidet fremover.

I tillegg er vi avhengige av alle innspill og tilbakemeldinger for å videreutvikle Veiviseren. Vi utfordrer derfor deg som bruker Veiviseren om å gi tilbakemeldinger, forslag til nytt innhold og gjerne dele erfaringer fra din kommune. 

 

Veiviseren på Vimeo

I Veiviseren finnes det mange filmer som viser erfaringer fra andre kommuner og som illustrasjons-filmer for arbeidsprosesser. Alle filmene er relaterte til de gjeldende eksemplene eller arbeidsprosessene, men du kan også sjekke ut alle filmene direkte her: Veiviseren på Vimeo