Kriminalomsorgsdirektoratet

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det overordnede ansvaret for at Kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg) er opptatt av det boligsosiale området i tilbakeføringsarbeidet.

Andre ansvarsområder

Kriminalomsorgsdirektoratet har den faglige og administrative ledelse av kriminalomsorgen, og er samfunnets apparat for straffegjennomførings. Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Relevant lovverk direktoratet forvalter

Straffegjennomføringsloven (strgfl.) §3 – innholdet i straffegjennomføringen skal bygge på de tiltak kriminalomsorgen har til rådighet for å fremme domfeltes tilpasning til samfunnet. Forholdene skal legges til rette for at domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke nye straffbare handlinger.

Straffegjennomføringsloven (strgfl.) §§  4 og 41 regulerer forvaltningssamarbeidet og forberedelse til løslatelse mv. Her er bistand til ordnede boligforhold beskrevet.

Lenke til mer informasjon

Mer om KDI og kriminalomsorgen