Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

IMDi er et statlig forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal iverksette regjeringens integreringspolitikk, og bidra til å utvikle denne. IMDis ansvar på det boligsosiale området handler først og fremst om bosetting av flyktninger i norske kommuner. Hvert år ber IMDi kommunene om å bosette et visst antall flyktninger. Dette gjøres ut fra et beregnet behov for kommuneplasser til de flyktningene som får oppholdstillatelse i Norge. Fordelingen av flyktninger på kommunenivå gjøres i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS).

IMDi ber alle landets kommuner om å bosette flyktninger, og arbeider for at kommunene skal ha langsiktige planer for integrering og bosetting av flyktninger.

Andre ansvarsområder

IMDi jobber for å styrke kommunenes samfunnsplanlegging og utvikling av tjenester og forvaltning for en mer mangfoldig befolkning. Noen av integreringstiltakene som introduksjonsordningen, er rettet mot nyankomne innvandrere. Andre tiltak har en bredere målgruppe. IMDi gir tilskudd til kommunene og frivillige organisasjoner, samt råd og veiledning om hvordan tilskuddene kan ha størst mulig effekt.

IMDis viktigste oppgaver er å

  • samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente
  • følge opp introduksjonsloven
  • forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet
  • være nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
  • følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestel og ekstrem kontroll
  • være en pådriver for offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen
  • framskaffe kunnskap om integrering og gi innspill til politikkutvikling

Alle statlige sektormyndigheter har ansvar for hele befolkningen, inkludert innvandrere og deres barn. IMDi skal sørge for en god sammenheng mellom integreringspolitikken og andre politikkområder, for eksempel sysselsetting, utdanning og helse. IMDi skal være pådriver overfor sektormyndighetene, peke på problemstillinger og bidra med relevant kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold. Ved å utvikle, dele og formidle kunnskap og kompetanse bidrar IMDi til at sektormyndighetene enkeltvis og samlet tilbyr tjenester som bidrar til integrering.

IMDi er et kompetansesenter og regjeringens fagorgan på integrering og har en viktig rolle i produksjon og formidling av kunnskap. Ved å finansiere forskningsprosjekter, samle statistikk og foreta egne evalueringer og analyser, bidrar IMDi med forskningsbasert kunnskap om integrering og mangfold. IMDi samler og utvikler praksisbasert kunnskap ved å dokumentere gode metoder og ordninger fra kommuner og relevante sektormyndigheter. I tillegg drifter IMDi Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket, et spesialbibliotek for innvandring og integrering.

IMDi bidrar til kunnskapsdeling ved å tilrettelegge for læringsarenaer, møteplasser, nettverk og referansegrupper. IMDi har også utviklet nettsider tilrettelagt for kommuner og deres integreringsarbeid, med oppdatert statistikk på kommunenivå og eksempler og gode lokale løsninger for integrering.

Relevant lovverk direktoratet forvalter

IMDi forvalter introduksjonsloven. Denne loven inneholder regler om introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Loven gjelder for personer som er bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunene, og familiegjenforente til disse.

Lenke til mer informasjon

IMDi sin nettside