Husbanken

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Husbanken er et statlig forvaltningsorgan direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Helt siden opprettelsen i 1946 har Husbanken vært det viktigste statlige organet for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk.

Husbankens visjon er at alle skal bo godt og trygt. Regjeringen vil at alle skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig. De som ikke klarer det selv, skal få den hjelpen de trenger. Ingen skal være bostedsløse.

Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og medvirke til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. Husbanken er det sentrale organet til staten for å gjennomføre boligpolitikken.

"Alle trenger et trygt hjem" - Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021 - 2024)

I desember 2020 la regjeringen frem en ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken. Strategien har tre målgrupper:

 • De som er eller står i fare for å bli bostedsløse
 • Barn og unge
 • Personer med nedsatt funksjonsevne

Strategiens mål og prioriterte innsatsområder er:

 • Flere skal kunne eie egen bolig
 • Leie skal være et trygt alternativ
 • Sosial bærekraft i boligpolitikken
 • Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse 

Husbanken forvalter økonomiske ordninger som:

 • bostøtte
 • startlån
 • tilskudd og lån til utleieboliger
 • lån til oppføring og oppgradering av boliger med økt krav til kvalitet

Husbanken skal også stimulere til tilgjengelige og miljøvennlige boliger og bomiljø.


Andre ansvarsområder

Husbanken forvalter økonomiske virkemidler for Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

 • tilskudd til studentboliger
 • investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
 • kompensasjonsordninger for tidligere sykehjem- og omsorgsboligprosjekter
 • kirkebygg, skole- og svømmeanlegg

Relevant lovverk direktoratet forvalter

 

Lenke til mer informasjon

Husbankens hjemmeside

Husbankens årsrapporter