Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

På boligområdet arbeider Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) opp mot lovverk knyttet til barnevern, krisesentre og på likestilling- og ikke-diskrimineringsområdet. Bufdir styrer Bufetat som har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat har fem regioner. Etter en lovendring 1. januar 2014 ble direktoratet fagorgan for hele barnevernet, det vil si både det kommunale og statlige. Verken statlig eller kommunalt barnevern disponerer boliger, de er avhengig av det kommunale- og private markedet.

Andre ansvarsområder

Bufdir er et forvaltningsorgan på området barnevern, barn- og ungdom, adopsjon, familievern, likestilling, ikke-diskriminering, vold og overgrep i nære relasjoner.

Bufdir leverer faglige innspill til Barne- og familiedepartementet (BFD) og Kulturdepartementet (KUD). Bufdir bistår departementene i politikk- og regelverksutforming på direktoratets ansvarsområder. Bufdir har både økonomiske og pedagogiske virkemidler, blant dem er tilskuddsordninger, veiledere, retningslinjer og informasjon om våre fagfelt.

Relevant lovverk direktoratet forvalter

Lenke til mer informasjon

Barne- ungdoms- og familiedirektoratets nettsted.