Samarbeid-på-tvers-og-organisering

Informasjon fra direktoratene

Dette er en samling av direktoratenes viktigste informasjonsider om tiltak og endret praksis i denne situasjonen vi nå har. Informasjonen er primært rettet til deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet i kommunen.

 

Alle lenker blir løpende oppdatert av direktoratene når ny informasjon foreligger.

Helsedirektoratet

Temaside om koronavirus (coronavirus) covid-19 med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører. Temasidene inneholder en oversikt over brev sendt til helsetjenesten, kommuner, fylkesmenn og andre offentlige instanser med beslutninger og anbefalinger knyttet til beredskapssituasjonen:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset for befolkningen:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
og
https://helsenorge.no/koronavirus

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i forbindelse med koronaviruset:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Temaside om korona på Bufdir.no. Nettsiden inneholder både informasjon til barnevernet, familievernet og andre profesjonelle aktører, og informasjon til befolkningen.
https://bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/

 

Husbanken

Målet for det boligsosiale arbeidet er at flest mulig skal få hjelp til å beholde boligen sin gjennom koronakrisen. Som saksbehandler i kommunen, finner du informasjon og veiledning som kan hjelpe deg med spørsmål om startlån og tilskudd, bostøtte, hvordan dere går frem for å øke beredskapen med flere tilganger til bostøttesystemet, rentehåndtering med mer. 
https://www.husbanken.no/kommune/

 

Kriminalomsorgsdirektoratet

Forsterket korona-beredskap i kriminalomsorgen
Kriminalomsorgen har iverksatt en rekke tiltak for å hindre smitte, og vurderer situasjonen kontinuerlig. 

https://www.kriminalomsorgen.no/informasjon-om-tiltak-i-forbindelse-med-korona-epidemien.525457.no.html 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Temaside med informasjon for kommuner og andre brukere. Temasidene inneholder oversikt over blant annet informasjon om koronavirus på flere språk, midlertidige forskriftsendringer knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram, nasjonalt tolkeregister med oversikt over kvalifiserte tolker, informasjon om minoritetsrådgiveres tilgjengelighet og informasjon om bosetting. 

https://www.imdi.no/om-imdi/imdi-og-korona-situasjonen/

https://www.imdi.no/om-imdi/imdi-og-korona-situasjonen/nyttige-nettsider-pa-andre-sprak/