Barn som lever i fattigdom

Type publikasjon:
Strategi
Utgivelsesår:
2015
Gjelder for årene:
2015-2017

Kort sammendrag

Regjeringen lanserte i 2015 strategien barn som lever i fattigdom. Strategiens formål er todelt. Den prioriterer økt forebyggende innsats for å motvirke at fattigdom går i arv fra foreldre til barn. I tillegg inneholder den en rekke tiltak som skal dempe negative konsekvenser for barn og unge som vokser opp i fattigdom.

Barnekonvensjonen er en overordnet rettesnor for strategien. Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek og fritid, til en anstendig levestandard og et trygt sted å bo, og til å utvikle sine evner og ferdigheter.

Strategien tar utgangspunkt i at barnefattigdom er et sammensatt problem. For å bekjempe barnefattigdom er det nødvendig med en bred og samordnet innsats, både på kort og lang sikt. En rekke offentlige instanser har ansvar for å iverksette enkelttiltakene i strategien. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal i samarbeid med andre direktorat og departement med tiltaksansvar sørge for en samordnet og helhetlig oppfølging av strategien.

Sentrale føringer eller konklusjoner

Nettside med mer informasjon om barnefattigdom

Nettside Barnefattigdom kommunestatistikk

Link til elektronisk versjon

Elektronisk versjon av statlige føringer og retningslinjer for barnefattigdom