Barn som lever i fattigdom

Type publikasjon:
Strategi
Utgivelsesår:
2015
Gjelder for årene:
2015-2017

Kort sammendrag

Regjeringen lanserte i 2015 strategien barn som lever i fattigdom. Strategiens formål er todelt. Den prioriterer økt forebyggende innsats for å motvirke at fattigdom går i arv fra foreldre til barn. I tillegg inneholder den en rekke tiltak som skal dempe negative konsekvenser for barn og unge som vokser opp i fattigdom.

Barnekonvensjonen er en overordnet rettesnor for strategien. Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek og fritid, til en anstendig levestandard og et trygt sted å bo, og til å utvikle sine evner og ferdigheter.

Strategien tar utgangspunkt i at barnefattigdom er et sammensatt problem. For å bekjempe barnefattigdom er det nødvendig med en bred og samordnet innsats, både på kort og lang sikt. En rekke offentlige instanser har ansvar for å iverksette enkelttiltakene i strategien. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal i samarbeid med andre direktorat og departement med tiltaksansvar sørge for en samordnet og helhetlig oppfølging av strategien.

Sentrale føringer eller konklusjoner

Nettside med mer informasjon om barnefattigdom

Nettside Barnefattigdom kommunestatistikk