Redusert tilbakefall til ny kriminalitet

Type publikasjon:
Strategi
Utgivelsesår:
2017
Offisielt nummer:
G-0440 B
Gjelder for årene:
2017 - 2021

Kort sammendrag

Gjennomføring av straff i Norge skal skje på en måte som er betryggende for samfunnet, og som motvirker nye straffbare handlinger. Likevel begår mange domfelte ny kriminalitet etter endt straffegjennomføring.

Redusert tilbakefall til ny kriminalitet er et felles ansvar på tvers av flere sektorer og forvaltningsnivåer. Kriminalomsorgen, samarbeidende etater og kommunene må derfor samordne sine virkemidler bedre og legge til rette for at domfelte kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. 

I en nasjonal undersøkelse Statistisk sentralbyrå gjennomført i 2014 viste det seg at mange mister boligen under soning. Kun 56 prosent av innsatte har ved løslatelse en leid eller eid bolig å flytte inn i. 58 prosent er verken i jobb eller utdannelse ved løslatelse. Mange har gjeld, og kun 35 prosent har ikke noe misbruks- eller avhengighetsproblem. 92 prosent hadde tegn på en personlighetsforstyrrelse eller psykisk lidelse. 

Sentrale føringer eller konklusjoner

Tiltakene i denne strategien dreier seg primært om å tette glippsoner mellom fengsel og samfunnet ellers, slik at innsatte kan leve et framtidig liv uten å begå ny kriminalitet. Strategien inneholder til sammen 18 tiltak fordelt på disse tre ulike innsatsområdene: 

1. Avtaler, regelverk og rutiner som avklarer ansvar og behov for informasjon.

2. Virkemidler for samordning mellom departementer, direktorater, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner

3. Tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester, bolig, opplæring, arbeidsrettede- og sosiale tjenester

 
Les mer på regjeringen.no om tiltakene under disse innsatsområdene. 

Lenke til mer informasjon

Last ned Redusert tilbakefall til ny kriminalitet (pdf)