På vei til egen bolig

Type publikasjon:
Strategi
Utgivelsesår:
2006
Offisielt nummer:
H-2188
Gjelder for årene:
2005-2008

Kort sammendrag

Prosjekt bostedsløse varte fra 2001 til 2004 og omfattet storbyene. På vei til egen bolig var basert på erfaringene fra den første strategien og varte fra 2005 fram til 2008.

Gjennom Prosjekt bostedsløse ble det utviklet metoder og modeller for bosetting av hjemløse i de syv største byene i Norge. Arbeidet ble utført av kommunene, og av frivillige organisasjoner. 400 av de mest vanskeligstilte bostedsløse flyttet inn i ulike boformer med bo-oppfølging i perioden. De fleste i kommunale utleieboliger, men i perioden økte andelen bosatt i privat leiemarked. Ansatte som ga bo-oppfølging var knyttet til servicebaser. Bruken av små frittliggende boliger etter den danske småhusmodellen ble i Prosjekt bostedsløse kun utviklet i én by, men senere har dette blitt etablert i alle byene som deltok i prosjektet. To år etter prosjektet bodde 87 % av de 400 i sine leiligheter eller i bedre bolig. Et annet viktig resultat av prosjektet var at bostedsløshet ble satt på den politiske dagsorden.

Strategien På vei til egen bolig (2005 – 2008) ble basert på erfaringer fra Prosjekt Bostedsløse. Alle landets større, og mange mindre, kommuner deltok i strategiarbeidet. Husbanken ga kompetansemidler til utvikling av nye arbeidsformer, og Sosial- og Helsedirektoratet ga prosjektmidler til oppfølgingsarbeid.

Etter strategiperioden fra 2008 jobbet man mer med å bekjempe bostedsløshet blant ungdom. Kommunene meldte om at dette var en sårbar gruppe, og bostedsløskartleggingen i 2008 viste at bostedsløshet blant ungdom økte i mellomstore og mindre kommuner. Dette ga også et økt samarbeid med undervisningssektoren og barne- og ungdomssektoren. Fra 2009/10 startet Husbanken opp sine boligsosiale utviklingsprogram i samarbeid med rundt 50 kommuner. Programmene varte i 3 – 5 år i den enkelte kommune, og tok sikte på å utvikle et helhetlig og velfungerende tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet lokalt.


Sentrale føringer eller konklusjoner

Hovedmålene i strategien var å:

  • motvirke at folk blir bostedsløse
  • bidra til god kvalitet ved døgnovernatting
  • bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig 

Resultatmålene var:

  • 50 % reduksjon i begjæring om utkastelser
  • 30 % reduksjon i antall utkastelser
  • varige bo-løsninger ved utskrivning eller løslatelse
  • kvalitetsavtaler for døgnovernatting
  • maks tre måneder i midlertidige botilbud

Viktige føringer:

  • viktigheten av tverrfaglig samarbeid for å bosette bostedsløse
  • støtte tidligere bostedsløse til å bli boende

Lenke til mer informasjon

På vei til egen bolig. Evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007

Vedlegg

Strategi På vei til egen bolig 2006 På vei til egen bolig_Evaluering av nasjonal strategi