Mestre hele livet

Type publikasjon:
Strategi
Utgivelsesår:
2017
Offisielt nummer:
I-1180 B
Gjelder for årene:
2017-2022

Kort sammendrag

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) er den første strategien som spenner over hele det psykiske helsefeltet; fra folkehelse til behandling og rehabilitering, og den omfatter alle aldersgrupper. Alle sektorer har ansvar for innbyggernes psykiske helse, ikke bare helsesektoren. Sju departementer står derfor bak strategien. 

Strategien omfatter alle aldre, men barn og unge har fått spesiell oppmerksomhet. Mange barn og unge sliter med psykiske helseutfordringer i ulik grad, og hvert femte barn eller unge har så betydelige plager at det går utover daglig fungering.

De syv departementene som står bak strategien: Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet.

Sentrale føringer eller konklusjoner

 • Et viktig mål er at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Godt folkehelsearbeid gir store muligheter for å fremme god psykisk helse og livskvalitet i hele befolkningen; barn og unge, voksne og eldre. 
 • Andre mål:
  • Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle.
  • Pasientens helse- og omsorgstjenester.
  • Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene.
  • Fremme god psykisk helse hos barn og unge.
 • Psykisk helse skal forankres bedre i alle sektorer som har ansvar for virkemidlene.
 • Grunnlaget legges i lokalmiljøet: i hjemmet, i barnehagen, i skolen og på arbeidsplassen. Ikke minst er nærmiljøet og lokalsamfunnet viktig for psykisk helse og mestring blant eldre.'
 • Livsstil og psykisk helse skal ses i sammenheng. De levevanene som er positive for fysisk helse, er også positive for den psykiske helsen.

Lenke til mer informasjon

Last ned Mestre hele livet - Regjerings strategi for god psykisk helse (2017-2022)