Demensplan 2020

Type publikasjon:
Plan/strategi
Utgivelsesår:
2015
Offisielt nummer:
I-1170
Gjelder for årene:
2015-2020

Kort sammendrag

Demensplan 2020 er regjeringens plan og tiltak for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Planen er basert på innspill fra personer med demens, pårørende, frivillige, ansatte og forskere. Demensplan 2020 beskriver utfordringene personer med demens og deres pårørende står overfor, og hvordan utfordringene skal løses gjennom strategier og tiltak.

Planen beskriver seks hovedutfordringer:

 • Det er lite oppmerksomhet på forebygging av risikofaktorer for å utvikle demens.
 • Det mangler kunnskap og kompetanse om demens i samfunnet, i tjenestene og blant pårørende og personer som selv har demens.
 • Mange får diagnose sent og det er lite oppfølging etter at diagnosen er satt.
 • Det er manglende tilbud om aktivitet og for lite avlastning og støtte til pårørende.
 • Tjenestetilbudet er for dårlig tilpasset personer med demens.
 • Personer med demens og deres pårørende er for lite involvert i avgjørelser som angår dem.

Sentrale føringer eller konklusjoner

Demensplan 2020 har seks strategier som skal bidra til å utvikle gode, fleksible og tilpassede tjenester:

 1. Selvbestemmelse, involvering og deltakelse.
 2. Forebygging – det som er bra for hjertet er bra for hjernen.
 3. Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose.
 4. Aktivitet, mestring og avlastning.
 5. Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud.
 6. Forskning, kunnskap og kompetanse.

Lenke til mer informasjon

Last ned Demensplan 2020.

Last ned kortversjonen av Demensplan 2020.