Bolig for velferd (2014 - 2020)

Type publikasjon:
Strategi
Utgivelsesår:
2014
Offisielt nummer:
Publikasjonskode H-2312B
Gjelder for årene:
2014-2020

Kort sammendrag

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), skal samle og målrette innsatsen slik at flere får et godt sted å bo.

Det er fem departementer som er ansvarlige for strategien: Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Strategien fastsetter nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Staten skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere. Brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres.

Strategien gir en samlet oversikt over et politikkområde der ansvar og oppgaver er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Samarbeid er avgjørende for å lykkes med det boligsosiale arbeidet. Et godt samarbeid forutsetter at aktørene kjenner sin egen og andres rolle. Strategien skal derfor bidra til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet. Strategien skal også sikre en mer koordinert bruk av de statlige virkemidlene.

Sentrale føringer eller konklusjoner

Målsettinger i strategien:

  1. Alle skal ha et godt sted å bo. Prioriterte områder er hjelp fra midlertidig til varig bolig og hjelp til å skaffe en egnet bolig.
  2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å meste boforholdet. Prioriterte områder er å forhindre utkastelser samt gi oppfølgning og tjenester i hjemmet.
  3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Prioriterte mål er å sikre god styring og målretting av arbeidet, stimulere til nytenkning og sosial innovasjon samt planlegge for gode bomiljøer.

Det skal i tillegg rettes en særlig innsats ovenfor barnefamilier og unge. Boligen og nærområdet utgjør en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Dette er viktig for barna her og nå, og for å forebygge reproduksjon av sosial ulikhet.

Nasjonale resultatmål:

  1. Utleieboliger for barnefamilier skal være av god kvalitet og i et trygt bomiljø
  2. Midlertidige botilbud skal bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge, og slike opphold skal ikke vare mer enn tre måneder.
  3. Bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres.

Kommunen har nøkkelrollen:
Alle kommuner har et ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Staten skal bidra med gode rammebetingelser og kunnskap.

Strategien gjør rede for ansvars- og oppgavefordelingen på det boligsosiale området. Den gir også en samlet oversikt over aktuelle lån- og tilskuddsordninger, og aktører på området. 

Vedlegg

Evaluering Bolig for velferd - Delrapport 2 Evaluering Bolig for velferd - Delrapport 1 Resultatrapport 2019 - Nasjonal strategi Bolig for velferd Tiltaksplan Bolig for velferd 2018 - 2020_revidert februar 2020 Handlingsplan Bolig for velferd 2018-2020_revidert februar 2020 Resultatrapport 2018 - Nasjonal strategi Bolig for velferd Tiltaksplan Bolig for velferd 2018 - 2020 revidert versjon 2019 Handlingsplan Bolig for velferd 2018 - 2020 revidert versjon 2019 Resultatrapport Bolig for velferd 2017_endelig Tiltaksplan Bolig for velferd 2018-2020 Handlingsplan Bolig for velferd 2018 - 2020 Målsetninger for Bolig for velferd Tiltaksplan Bolig for velferd 2017 Bedre styringsinformasjon_sluttrapport Tiltaksplan Bolig for velferd 2016 nettversjon Felles rapport om status og avvik i Bolig for velferd 2015 Oppdatert statusrapport 2015_Bedre styringsinformasjon Tiltaksplan Bolig for velferd 2015 Statusrapport 2014-2015_Bedre styringsinformasjon Felles rapport status og avvik Bolig for velferd 2014 Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid