Morgendagens omsorg

Forside rapport
Type publikasjon:
Stortingsmelding
Utgivelsesår:
2013
Gjelder for årene:
2012-2013

Kort sammendrag

Helse- og omsorgssektoren stor overfor store oppgaver framover med økt andel eldre og større kompleksitet i oppgaveløsningen.

Man må utvikle tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Innbyggerne selv og lokalsamfunnet må mobiliseres på nye måter, ideelle og frivillige organisasjoner trekkes mer inn i arbeidet, og man må tenke innovativt og ta i bruk ny velferdsteknologi. I arbeidet med velferdsteknologi har departementet fått utarbeidet fagrapporten Velferdsteknologi om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene fram mot 2030.

Sentrale føringer eller konklusjoner

  • Bygge videre på etablert struktur regionalt med fem omsorgsforskningssentre og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Samarbeid med KS.
  • På nasjonalt nivå vil etablerte innovasjonsinstitusjoner og fagmiljø bli involvert. Etablering av nytt kompetansesenter som skal bli pådriver for innovasjon i kommunesektoren.
  • Innovasjonsprogram (2013-2020) som skal styrke det kommunale innovasjonsarbeidet på helse- og omsorgsfeltet.
  • Ny pårørendepolitikk som gjør det lettere å kombinere arbeid og omsorg - Program for aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020.
  • Utfordre ideelle og frivillige organisasjoner til å finne nye løsninger. Egen strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet der man vektlegger mobilisering/organisering, nettverksarbeid, arenaer, livsgledesykehjem og kunnskap/forskning.
  • Samvirke som en mulighet og samspill med næringslivet.
  • Faglig omstilling og bredere kompetanse.

Lenke til mer informasjon

Her kan du laste ned meldingen til stortinget (pdf).