Byggje - Bu - Leve

Type publikasjon:
Stortingsmelding
Utgivelsesår:
2013
Offisielt nummer:
Meld.St. 17 (2012-2013)

Kort sammendrag

Stortingsmeldingen gjelder boligpolitikken. Meldingen er avgitt av Regjeringen Stoltenberg II. Regjeringen sin visjon for boligpolitikken er at alle skal bo godt og trygt. Boligpolitikken skal bidra til å møte boligbehovene til den enkelte, i samfunnet og for framtidige generasjoner. For å lykkes må boligpolitikken gjøre det mulig å bygge, å bo og å leve.

Regjeringens mål: 

 1. Bolig for alle i gode bomiljø
 2. Trygg etablering i eid og leid bolig
 3. Boforhold som fremmer velferd og deltagelse

Følgende tema er omtalt:

 • Generelt om bolig- og bygningspolitikken samt målene. Utfordringene man står ovenfor.
 • Boligmarkedet – rammer og utviklingstrekk
 • En boligpolitikk for velferd
 • Boliger for fremtiden
 • Trygg etablering
 • Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid

Sentrale føringer eller konklusjoner

 • En melding til Stortinget gjelder saker som Regjeringen ønsker å orientere eller drøfte med Stortinget. Det ligger ikke forslag til vedtak i saken. Det ble fremsatt flere forslag til vedtak under komiteens behandling, men ingen av disse ble vedtatt. Ulike partier har til dels ulike synspunkter på boligpolitikken. Hvem som utgjør flertallet på Stortinget varierer. Meldingen kan på denne bakgrunn ikke anses for å inneholde noen statlige føringer.
 • Det er sentralt at det legges til rette for at det bygges nok boliger.
 • Det er et politisk ansvar å sikre kvalitetsmessig gode boligløsninger. Boligbygging må sees i sammenheng med stedsutvikling og transportløsninger.
 • Det er bred politisk enighet om å legge til rette for boligeie. Det er imidlertid behov for å videreutvikle leiemarkedet. Det ønskes flere studentboliger.

Lenke til mer informasjon

 

Link til elektronisk versjon

Stortingsmeldingen "Byggje-Bu-Leve" 

Om behandlingen av stortingsmeldingen

Komiteens behandling av saken

Vedlegg

Stortingsmelding Byggje Bu Leve 2013