Oversikt over lover og forskrifter i Veiviseren

Den nasjonale strategien Bolig for velferd samler et politikkområdet der lover, ansvar og oppgaver er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Det er kommunene som har hovedansvaret for å forvalte lovene og forskriftene for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet på bolig- og tjenesteområdet.

Oversikten under viser lover og forskrifter som er relevante for arbeidet under Bolig for velferd. Oversikten er utarbeidet av de seks direktoratene som er ansvarlige for strategien. For hver av lovene finner du en kort beskrivende tekst om hvorfor denne loven er relevant på det boligsosiale området. De lovene og forskriftene som er mest sentrale på det boligsosiale området, finner du i alfabetisk rekkefølge under kategori 1. I kategori 2 finner du en alfabetisk oversikt over et utvalg lover og forskrifter som har relevans for kommunens forvaltning på boligområdet, men som ikke har en direkte boligsosial karakter.

Trenger du mer informasjon om relevante lover og forskrifter i forbindelse med konkrete arbeidsoppgaver, kan du gå inn på temaet under «støtte i arbeidsprosess» eller "planlegge, lede og utvikle". Der kan du lese om hvilke lover og forskrifter som er av betydning for den konkrete oppgaveløsningen, og hvilke aktører som kan være aktuelle å samarbeide med. Her finner du også tips om nyttige verktøy og eksempler fra andre kommuner. Ofte er det riktig med samarbeid mellom tjenesteytere fra flere sektorer i kommunen for en god og helhetlig oppgaveløsning.