Tolkeloven

Offentlige organer har plikt til å bruke kvalifisert tolk etter tolkeloven. Det finnes også bestemmelser i særlovgivningen som medfører plikt til å bruke tolk. Tolkeloven stiller krav til tolker om blant annet god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet.

Formål med loven eller retningslinjen:

Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) skal bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk. Loven skal også bidra til å sikre at tolker holder en faglig forsvarlig standard. 

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

  • Tolkeloven § 6 plikter offentlige organer til å bruke tolk når det følger av lov, for eksempel etter bestemmelser i særlovgivningen. I tilfeller der plikt til å bruke tolk ikke er regulert i annen lov, skal offentlige organer bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettsikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste. Når et offentlig organ ellers er i kontakt med personer som ikke kan kommunisere med organet på norsk, bør organet vurdere å bruke tolk. 
  • Når et offentlig organ har plikt til å bruke tolk, skal det brukes kvalifisert tolk etter § 7. En kvalifisert tolk er en tolk som har gjennomført et eller flere av de offentlige kvalifiseringstilbudene for tolker, slik at de oppfyller kravene for å være oppført på Nasjonalt tolkeregister
  • Tolkeloven gjelder tolking til og fra norsk etter § 2. Loven gjelder også tolking mellom norsk tale og norsk og andre lands tegnspråk, samt annen tolking for personer med hørselshemming eller kombinert hørsels- og synshemming. 
  • Tolkeloven § 4 forbyr bruk av barn som tolk. 
  • Offentlige organer kan bruke fremmøtetolking eller fjerntolking etter § 8. Med fjerntolking menes tolking via skjerm eller telefon. Ved bruk av fjerntolking, skal offentlige organer sikre tilfredsstillende tekniske løsninger, opplæring av ansatte og ivaretakelse av personvernet. 
  • Offentlige organer som jevnlig bruker tolk skal ha retningslinjer for bestilling og bruk av tolk etter tolkeloven § 9. Forskrift til tolkeloven § 2 sier at retningslinjene skal minst inneholde rutiner for bestilling av tolk, situasjoner som krever bruk av tolk og veiledning i bruk av tolk og fjerntolking. 
  • Tolkeloven gjelder også for tolker, inkludert tolker for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolkeloven §§ 14-16 inneholder krav til tolker om god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet. Etter § 10 skal tolken fremlegge politiattest når de skal utføre oppdrag for visse myndigheter. 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Link til loven eller retningslinjen:

Tolkeloven - Lovdata 
Forskrift til tolkeloven - Lovdata 

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

IMDs nettsider om tolking i offentlig sektor.