Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å regulere hvordan man skal gå frem for å få gjennomført det man har dom eller annet tvangsgrunnlag for, når et krav ikke blir oppfylt frivillig.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

  • I noen tilfeller blir det nødvendig å benytte tvangsfullbyrdelse for at kommunen skal få dekket inn sitt krav. Det kan være krav mot en tjenestemottaker/beboer eller for eksempel mot et selskap som etter avtale med kommunen skal fremskaffe utleieboliger. 
  • Bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven er også relevante for kommunen å kjenne til når en privat utleier begjærer/ vurderer å begjære utkastelse av en vanskeligstilt beboer. Kommunen kan ønske å komme på banen for å unngå utkastelse.  

    Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 har bestemmelser om tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger. I §§ 13-11 og 13-12 er krav om fravikelse av fast eiendom (utkastelse) regulert. For at bestemmelsene skal kunne bli anvendt, må namsmyndigheten ha truffet en avgjørelse om at begjæring om tvangsfullbyrdelse er tatt til følge. Før det kommer så langt skal namsmyndigheten etter § 13-6 forelegge begjæringen for saksøkte (leietakeren).  Det fremgår av § 13-6 tredje ledd at ved begjæring om fravikelse av fast eiendom, bør namsmyndigheten varsle sosialkontoret når det er grunn til det.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • I kapittel 4 er det bestemmelser om tvangsgrunnlag. Man må ha et tvangskraftig tvangsgrunnlag for å begjære tvangsfullbyrdelse. Tvangsgrunnlag kan blant annet være dom, kjennelse eller rettsforlik (alminnelige tvangsgrunnlag).
  • I §§ 4-4 til 4-19 er det bestemmelser om tvangskraft. 
  • Kapittel 7 omhandler utlegg. Den som har et pengekrav mot en annen, kan begjære utlegg for kravet når det foreligger tvangskraftig tvangsgrunnlag. 
  • I kapittel 11 er det bestemmelser om tvangsdekning (tvangssalg eller tvangsbruk) i realregistrerte formuesgoder (for eksempel fast eiendom).
  • I § 13-2 tredje ledd bokstavene a til d fremgår relevante særlige tvangsgrunnlag for fravikelse av fast eiendom. Det gjelder (a) skriftlig avtale om leie som inneholder vedtakelse av at utlevering kan bli krevd når leien ikke blir betalt, (b) skriftlig avtale om leie for en bestemt tid som inneholder vedtakelse av at tvangsfravikelse kan bli krevd når leietiden er løpt ut, (c) oppsigelse etter husleieloven § 9-7  og leietakeren ikke har protestert skriftlig innen én måned, alternativt at utleieren har reist sak mot leietakeren og retten ikke har satt oppsigelsen til side eller (d) heving av leieforhold etter husleieloven når det er åpenbart at utleieren hadde adgang til å heve.

 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Justis- og beredskapsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om tvangssalg ved medhjelper