Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med stiftelsesloven er å regulere rettigheter og plikter for både alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Flere av bestemmelsene tar sikte på å verne om stiftelsenes selvstendighet, blant annet ved regler som oppstiller krav til styresammensetningen i stiftelsen.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

 • Stiftelser kan være en egnet organisasjonsform hvis det offentlige ønsker å samarbeide med private om etablering av et velferdstilbud. En del kommuner har opprettet en boligstiftelse som har til formål å skaffe boliger for å dekke spesielle behov for utleieboliger i kommunen. Dette kan blant annet være omsorgsboliger og utleieboliger til vanskeligstilte.
 • Det vil være nyttig å kjenne bestemmelsene i stiftelsesloven når kommunen skal vurdere hvordan den ønsker å drive boligfremskaffelse og -forvaltning.
 • I en del tilfeller er ansatte i kommunen eller kommunestyrerepresentanter valgt til styremedlemmer i en boligstiftelse. I den forbindelse kan det oppstå habilitetskonflikter. Det er derfor viktig å kjenne reglene om habilitet i stiftelsesloven § 37.

Annet om loven eller retningslinjen:

Angående § 2:

 • § 2 første setning er definisjon av stiftelser. Det fremgår her at det må foreligge en formuesverdi, en rettslig disposisjon (for eksempel ved gave eller testament), og at disposisjonen må stille formuesverdien selvstendig til rådighet for et bestemt formål.

Angående § 7:

 • Stiftelsestilsynet fører tilsyn med stiftelser.

Angående § 7 a:

 • Stiftelsesklagenemnda avgjør klager på enkeltvedtak som er truffet av Stiftelsestilsynet.

Angående § 11:

 • Innen tre måneder etter at stiftelsen er opprettet, skal styret melde stiftelsen til Stiftelsestilsynet for registrering i Stiftelsesregisteret.

Angående § 13:

 • Næringsdrivende stiftelser skal bli meldt inn til Foretaksregisteret med de opplysninger som følger av foretaksregisterloven §§ 3-6 og 3-7. 

Angående § 26:

 • Alle stiftelser skal ha et styre. I stiftelser som har en grunnkapital på tre millioner kroner eller mer, skal styret ha minst tre medlemmer. Styret skal ha en leder. Styret velger styrelederen hvis ikke noe annet er bestemt i vedtektene.

Angående § 30:

 • § 30 har bestemmelser om styrets myndighet og ansvar, og det fremgår at styret er stiftelsens øverste organ.Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.Styret skal sørge for at stiftelsens formål blir ivaretatt, og at utdelinger blir foretatt i samsvar med vedtektene. Styret skal se til at regnskap og formuesforvaltning er under betryggende kontroll.

Angående § 34:

 • Hvis ikke noe annet er fastsatt i vedtektene, kan styret ansette en daglig leder. Næringsdrivende stiftelser som har en grunnkapital på tre millioner kroner eller mer, skal ha en daglig leder. I slike stiftelser kan ikke daglig leder bli valgt til styreleder.

Angående § 35:

 • Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

 Angående § 37:

 • I § 37 er det bestemmelser om habilitet. Det fremgår av første ledd at et styremedlem eller en daglig leder ikke kan delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

  Etter annet ledd kan et styremedlem eller en daglig leder heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en institusjon eller i et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Dette er likevel ikke til hinder for at et styremedlem eller en daglig leder som har offentlig stilling eller verv, deltar i saksbehandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som i det vesentlige gjelder bruken av midler som stiftelsen har fått stilt til rådighet fra det offentlige. Når det gjelder midler som stiftelsen har fått stilt til rådighet fra det offentlige, så gjelder dette blant annet tilfeller hvor driften av en stiftelse blir dekket av det offentlige. 

Angående kapittel 6:

Kapittel 6 har bestemmelser om omdanning av stiftelser.

I § 46 fremgår vilkårene for omdanning. Bestemmelsen inneholder fire alternative omdanningsgrunner. Omdanning kan bare foretas når en bestemmelse i vedtektene eller stiftelsesdisposisjonen oppfyller ett av disse fire vilkårene; at den

a)     ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte,
b)     er åpenbart unyttig,
c)     er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller
d)     er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.

I § 48 står det at det er Stiftelsestilsynet som kan omdanne stiftelser. I vedtektene er det anledning til å ta inn bestemmelser om at andre enn Stiftelsestilsynet kan omdanne stiftelsen. Vedtak om omdanning etter vedtektsbestemmelse er ikke gyldig før det er godkjent av Stiftelsestilsynet. I §§ 52 til 54 er det bestemmelser om opphevelse, sammenslåing og deling av stiftelser.

Når det gjelder opphevelse av stiftelser, så skal det mye til for at Stiftelsestilsynet godtar et vedtak om opphevelse. Bakgrunnen for dette er at stiftelser i prinsippet er uforanderlige. Ett aktuelt eksempel på et ønske om opphevelse, er at en kommune har opprettet en boligstiftelse, og at det etter en tid oppstår et ønske om å oppheve stiftelsen og for eksempel prøve å få til en omdanning til et kommunalt foretak (KF).

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Nærings- og fiskeridepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Lov om stiftelser (stiftelseslov

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift til stiftelsesloven mv.