Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Avtaler om offentlige anskaffelser er et ledd i fremskaffelsen av boliger og tjenester.

Annet om loven eller retningslinjen:

 • Av § 2 fremgår det at loven gjelder når offentlige myndigheter og offentligrettslige organer inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, inkludert konsesjonskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser. Loven gjelder ikke hvis kontrakten har en anslått verdi på under 100 000 kroner eksklusive merverdiavgift.

 • Loven begynte å gjelde / trådte i kraft 1. januar 2017. Se § 18.

 • Det er gitt utfyllende bestemmelser i forskrift om offentlige anskaffelser. Se lenken nedenfor.

 • I § 4 er det kort angitt grunnleggende prinsipper ved offentlige anskaffelser: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

 • § 5 har bestemmelser om miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn. Anskaffelsespraksisen skal blant annet bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant.
          
 • Det fremgår av § 6 at departementet kan gi forskrift med krav om at offentlige    myndigheter og offentligrettslige organer skal ta inn klausuler i tjeneste-, bygge- og anleggskontrakter som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av tariffavtaler. Se forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter i lenken nedenfor.
 • Krav om bruk av lærlinger er regulert i § 7. I bransjer der departementet mener at det er særlig behov for læreplasser, skal den offentlige oppdragsgiveren stille krav om at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning, og at én eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten. I forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter fremgår det at forskriften gjelder tjenestekontrakter og kontrakter om bygge- og anleggsarbeider som er omfattet av anskaffelsesforskriften eller forsyningsforskriften. Plikten til å stille krav om bruk av lærlinger gjelder bare hvis det er særlig behov for læreplasser innenfor bransjen. Det er tilfelle hvis det ved siste søkning til videregående opplæring var klart flere søkere til læreplass innenfor et utdanningsprogram enn antallet inngåtte lærekontrakter innen samme program. Statlige myndigheters plikt til å kreve bruk av lærlinger gjelder kontrakter med en anslått verdi på minst 1,3 millioner kroner eksklusive merverdiavgift og med varighet over tre måneder. For andre oppdragsgivere, blant annet kommuner, er grensen 2 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, og varigheten må også her være på mer enn tre måneder. Se forskrift om plikt til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter i lenken under.»
          
 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avgir rådgivende uttalelser i tvister om rettigheter og plikter etter loven og forskrifter til loven. Se § 11 og lenken under til forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.
          
 • KOFA kan ilegge overtredelsesgebyr når en anskaffelse ikke er kunngjort. Se § 12. Disse avgjørelsene er rettslig bindende for partene, i motsetning til uttalelsene etter § 11.
          
 • § 13 har bestemmelser om søksmål (rettssak) for å kjenne en kontrakt med en verdi som er lik eller større enn EØS-terskelverdiene, uten virkning. Dette kan for eksempel være aktuelt når oppdragsgiveren ikke har kunngjort en anskaffelse. Fristen for å reise sak er to år etter at kontrakten ble inngått. Se § 15.
          
 • § 14 regulerer søksmål (rettssak) for å få avkortet en kontrakts varighet, eller for at oppdragsgiveren skal bli idømt et overtredelsesgebyr. Dette kan for eksempel være aktuelt når domstolen unnlater å kjenne en kontrakt uten virkning etter § 13. Fristen for å reise sak er to år etter at kontrakten ble inngått.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Nærings- og fiskeridepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om offentligeanskaffelser

Forskriftom klagenemnd for offentlige anskaffelser

Forskriftom arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Forskriftom plikt til bruk av lærlinger i off. kontrakter

KOFA