Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi gjennom en gjeldsordning. Det kan bli inngått en avtale med kreditorene (frivillig gjeldsordning). Alternativet er at tingretten stadfester skyldnerens (debitors) forslag til tvungen gjeldsordning. Loven skal sikre at skyldneren innfrir sine forpliktelser så langt det er mulig, og at det skjer en ordnet fordeling av skyldnerens midler (økonomiske verdier) mellom kreditorene. 

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

 • Loven er vesentlig når kommunen gir gjeldsrådgivning.Det fremgår av § 1-5 at kommunen så langt det er mulig skal bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller liknende med sine kreditorer. 
 • Det er også nyttig å kjenne reglene i gjeldsordningsloven ved vurdering av søknader om startlån.

Annet om loven eller retningslinjen:

Angående § 1-2:

 • Loven gjelder for fysiske personer, og skyldneren skal som hovedregel ikke ha gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet. Åpning av gjeldsforhandling er uaktuelt hvis skyldnerens bo er under behandling etter konkursloven.

Angående § 1-3:

 • En skyldner (debitor/låntaker) kan oppnå gjeldsordning hvis han eller hun anses som varig ute av stand til å innfri forpliktelsene full ut innen et rimelig tidsrom. Skyldneren må først etter evne ha prøvd å komme frem til en gjeldsordning på egen hånd.  

Angående § 1-4:

 • I § 1-4 er det bestemmelser om forhold som er til hinder for åpning av gjeldsforhandling, for eksempel at det vil virke støtende for andre skyldnere eller samfunnet, eller at skyldneren tidligere har oppnådd gjeldsordning.

 Angående § 3-4:

 • Skyldneren får betalingsutsettelse i gjeldsforhandlingsperioden på fire måneder regnet fra åpning av gjeldsforhandlingen. Utsettelsen gjelder ikke betaling av bidrag.

Angående § 3-5:

 • I gjeldsforhandlingsperioden kan ikke skyldneren pantsette eller selge eiendeler eller stifte ny gjeld uten samtykke fra namsmannen.
 • Dette innebærer at gjeldsforhandlingsperioden i utgangspunktet ikke er riktig tidspunkt for å innvilge startlån. Gjeld som blir tatt opp etter bestemmelsene i § 3-5 i gjeldsforhandlingsperioden,
  blir ikke omfattet av gjeldsordningen.

Angående § 4-2:

 • En frivillig gjeldsordning (forslaget til gjeldsordning blir godtatt av alle de berørte kreditorene) kan gå ut på utsettelse med betaling av hele eller deler av gjelden, at gjelden skal falle bort helt eller delvis enten med en gang eller etter utløpet av gjeldsordningsperioden. Det skal være en fast angivelse av eventuelt beløp som skal bli betalt til kreditorene hver betalingstermin. Gjeldsordningsperioden er som hovedregel på fem år.

Angående § 4-3:

 • § 4-3 angir hva skyldneren kan beholde av sin inntekt. 

Angående § 4-4:

 • Skyldneren må selge boligen sin hvis salg av boligen vil gi kreditorene best dekning og boligen overstiger husstandens rimelige behov. 

Angående § 5-1:

 • Skyldneren og ingen andre kan begjære tvungen gjeldsordning i løpet av gjeldsforhandlingsperioden hvis det ikke blir oppnådd frivillig gjeldsordning.

Angående § 5-2:

 • En tvungen gjeldsordning må oppfylle §§ 4-2 til 4-10 (de samme rammene som gjelder ved frivillig gjeldsordning).
 • Gjeldsordningsperioden skal være på fem år. Det må foreligge tungtveiende grunner for at gjeldsordningen skal kunne få en annen varighet.
 • Ved utløpet av gjeldsordningsperioden blir skyldneren fri for gjeld som er omfattet av gjeldsordningen bortsett fra gjeld omhandlet i § 4-8 bokstav a første ledd og bokstav b første ledd. For pant i bolig gjelder dette for pant innenfor boligens verdi pluss 10 prosent. For pant i andre eiendeler gjelder dette pant innenfor verdien, med fradrag for de avdragene som er betalt. 

Angående § 5-3:

 • Hvis tingretten ikke forkaster forslaget til tvungen gjeldsordning, blir skyldneren og kreditorene innkalt til muntlig forhandling om skyldnerens forslag.

Angående § 5-4:

 • § 5-4 angir hva som skal til for at tingretten skal stadfeste forslaget til tvungen gjeldsordning.  Det er blant annet et krav at vilkårene i §§ 1-2 til 1-4 og 5-2 (se ovenfor) er oppfylt. 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning