Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Barnevernlovens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

I barnevernloven er barnets beste et grunnleggende hensyn ved alle barnevernfaglige vurderinger. Dette følger også av FNs barnekonvensjon art. 3.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Barnevernloven § 1-3

 • Hvem loven gjelder for. 
 • Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år. 
 • Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år. 1 Jf. likevel § 4-24 tredje ledd.
 • Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1.
 • Bestemmelsens formål er å gi ungdommer som har hatt tiltak fra barneverntjenesten hjelp og støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse (Q-2011-13). 

Barnevernloven § 4-4 – hjelpetiltak for barn og barnefamilier

 • Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.
 • Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv utvikling hos barnet eller i familien.
 • Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. 
 • Bestemmelsen omfatter også at barneverntjenesten kan, når det er vurdert som det beste for barnet/ungdommen, bidra til at ungdommen etableres og mottar hjelpetiltak i egnet bolig. Dette gjelder også for barn/ungdom under 18 år, såfremt foreldrene samtykker.
 • Barneverntjenestens arbeid med etablering av ungdom i egen bolig omhandler ungdom som flytter fra institusjon eller fosterhjem etter fylte 18 år. I disse tilfellene kan ungdommen motta hjelpetiltak ihht. § 4-4, jfr. § 1-3, 2. ledd, i en egnet bolig. Dette omtales som ettervernstiltak. 

Barnevernloven § 3-4

 •  Regulerer botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere under 15 år. Botiltak for denne gruppen barn er institusjon eller fosterhjem.

Annet om loven eller retningslinjen:

Formålsbestemmelsene i Barnevernloven er i tråd med Norges konvensjonsforpliktelser.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Barne- og familiedepartementet (BFD)

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om barneverntjenester (barnevernloven)