Integreringsloven

Formål med loven eller retningslinjen:

At innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Loven skal videre legge til rette for at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk og samfunnsliv.

Integreringsloven regulerer to tjenester for innvandrere ankommet etter 01.01.2021: introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For innvandrere ankommet før 01.01.2021 regulerer Introduksjonsloven disse tjenestene. 

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

  • Integreringsloven gir rett og plikt til introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.
  • Målgruppen for introduksjonsprogrammet er i hovedsak flyktninger mellom 18 og 55 år som er bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen, og personer som har fått familiegjenforening med flyktninger. Med flyktning menes opphold etter søknad om asyl, kollektiv beskyttelse eller som overføringsflyktning. 
  • Alder (18 - 67 år) og type oppholdstillatelse avgjør om den enkelte er i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) - Lovdata

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon