Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Ad §§ 3-1 flg.:

  • Kommunal helse- og omsorgstjeneste har plikt til oppfølging og bistand i bolig i form av helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, som omfatter praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt og avlastningstiltak. Dette er kommunale tjenester som skal bidra til å utvikle og styrke evnen til å mestre hverdagen og boforholdet.

Ad § 3-7:

  • Det er kommunen som sådan som har hoved­ansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte, mens helse- og omsorgstjenesten vil ha et medvir­kningsansvar.
  • Medvirkningsansvaret for kommunal helse- og omsorgstjeneste innebærer at helse- og omsorgstjenesten må delta i den kommunale plan­leggingen av hvordan boligproblem kan løses for vanskeligstilte boligsøkere generelt.
  • Videre inne­bærer medvirkningsansvaret et generelt ansvar for å gjøre andre kommunale myndigheter kjent med behovene.
  • Medvirkningsansvaret innebærer også at helse- og omsorgstjenesten har et ansvar overfor brukerne ved å bistå med råd og veiledning, tilrettelegging og finansiering der dette ikke kan dekkes på annen måte.
  • I enkelte til­feller vil det også være nødvendig at tjenesten engasjerer seg direkte i å skaffe vanskeligstilte boliger.
  • Et medvirkningsansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte er også regulert i lov om sosiale tje­nester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15.

 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Helsedirektoratet

Link til loven eller retningslinjen:

Kapittel 3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven)