Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17)

Formål med loven eller retningslinjen:

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Byggteknisk forskrift er sentral på boligområdet.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Tredje del har krav til byggverk. Her er det sentrale bestemmelser blant annet om brannsikkerhet i kapittel 11, planløsning og bygningsdeler i byggverk i kapittel 12 og inneklima i kapittel 13.
  • I § 12-2 fremgår krav om tilgjengelig boenhet.
  • § 12-3 har bestemmelser om krav om heis i byggverk. Hovedregelen for bygninger med boenhet er at det er krav om heis i bygninger med tre eller flere etasjer.
  • I kapittel 11 om sikkerhet ved brann er det blant annet bestemmelser om krav til sikkerhet ved brann (§ 11-1), bestemmelser om risikoklasser (§ 11-2) og bestemmelser om brannklasser (§ 11-3).
  • Risikoklassene 1 – 6 i § 11-2 skal legges til grunn for prosjekteringen og utførelsen for å sikre rømning og redning ved brann. Risikoklasse 6 kjennetegnes blant annet av at byggverket er beregnet for overnatting, og at personene i byggverket ikke kan bringe seg selv i sikkerhet.
  • Brannklassene 1-4 i § 11-3: Ut fra den konsekvensen en brann kan innebære av skade skal byggverk plasseres i brannklasser. Brannklassene legges til grunn for prosjekteringen og utførelsen for å sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann. Ved brannklasse 4 kan konsekvensene ved en brann bli særlige store.
  • Kommunens plikter på brannvernområdet fremgår av kapittel 3 i brann- og eksplosjonsvernloven. Se lenke under.
  • I § 17-2 er det overgangsbestemmelser som innebærer at ved søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019, kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK 17 eller bestemmelsene i TEK 10. Kommunen kan også tillate at TEK 10 blir benyttet for tiltak der prosjektering er påbegynt før 1. juli 2017 hvis bruk av TEK 17 vil føre til omfattende og kostbare endringer.

I kommunen er det ansatte som har spesialkompetanse på plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Link til loven eller retningslinjen:

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17)

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen: