Forskrift om offentlige anskaffelser

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med forskriften er å bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk basert på likebehandling ved offentlige anskaffelser. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Avtaler om offentlige anskaffelser er et ledd i fremskaffelsen av boliger og tjenester.
 

Annet om loven eller retningslinjen:

 • Forskriften gjelder vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter og plan- og designkonkurranser, med anslått verdi på minimum 100 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Se § 1-1. Det er en forutsetning at oppdragsgiveren er en slik offentlig myndighet eller et offentligrettslig organ som er nevnt i § 1-2. I § 2-1 står det hvilke anskaffelser som følger andre regler.
        
 • Forskriften begynte å gjelde / trådte i kraft 1. januar 2017. Den gjelder for anskaffelser som ble kunngjort etter at forskriften trådte i kraft. For anskaffelser som ikke kunngjøres, gjelder forskriften når oppdragsgiveren etter ikrafttredelsen har sendt ut en forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud. Se § 32-2.
        
 • I kapittel 2 fremgår det hvilke kontrakter som forskriften ikke gjelder for. Dette er blant annet visse tjenestekontrakter, for eksempel om erverv (kjøp) eller leie av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. Se § 2-4.  Et annet eksempel er representasjon ved advokat i tvistesaker for domstoler, nemnder, offentlige myndigheter eller institusjoner. Verken anskaffelsesloven eller anskaffelsesforskriften gjelder for slike kontrakter.
        
 • Kapittel 3 regulerer samarbeid i offentlig sektor og har blant annet regler om utvidet egenregi.
       
 • Kapittel 5 angir hva slags kontrakter de fem delene av forskriften gjelder for. 
        
 • Del I gjelder for alle anskaffelser som er omfattet av forskriften. Se § 5-1.
Hovedregelen for del II (kapitlene 8 til 11) er at den gjelder for kontrakter med en anslått verdi på minst 1,1 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, men som ikke overstiger EØS-terskelverdiene i § 5-3 første ledd. Dette betyr at den nasjonale terskelverdien er på 1,1 millioner kroner. Ved anskaffelser med en anslått verdi på under 1,1 millioner kroner er det ikke krav om kunngjøring, men krav om å følge de grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling. Del II i forskriften gjelder også kontrakter om særlige tjenester med en anslått verdi på minst 1,1 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Kontrakter om helse- og sosialtjenester følger egne regler i del IV i forskriften.
Del III gjelder kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene i § 5-3 første ledd.
 
Del IV i forskriften regulerer kontrakter om helse- og sosialtjenester med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene i § 5-3 annet ledd. Terskelverdien er 6,3 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Se Difis veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester.
 
Del V har bestemmelser om plan- og designkonkurranser.

        I kapittel 6 er det bestemmelser om blandede kontrakter.
 • I § 8-2 er det regler om dialog med leverandører før konkurransen (gjelder anskaffelser etter del II). I kapittel 12, for anskaffelser over EØS-terskelverdiene, er det bestemmelser om forberedende undersøkelser og dialog med leverandører før konkurransen.
        
 • Tillatte anskaffelsesprosedyrer for anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester (del II) er åpen tilbudskonkurranse eller begrenset tilbudskonkurranse. Se § 8-3. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene (del III) kan oppdragsgiveren alltid bruke åpen anbudskonkurranse eller begrenset anbudskonkurranse. Se § 13-1. Hvis vilkårene i § 13-2 er oppfylt, kan oppdragsgiveren bruke konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring og konkurransepreget dialog. § 13-1 angir også noen andre anskaffelsesprosedyrer. Se nr (3) til (5) i bestemmelsen. Kapittel 30 regulerer anskaffelser av helse- og sosialtjenester.
     

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Nærings- og fiskeridepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om offentlige anskaffelser

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om offentlige anskaffelser

Veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester

Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Forskrift om plikt til bruk av lærlinger i off. kontrakter

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)