Forskrift om lån fra Husbanken

Formål med loven eller retningslinjen:

Lån fra Husbanken skal bidra til enten å fremme og utvikle viktige boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse, eller et godt boligtilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet og studenter. Lån fra Husbanken skal også bidra til finansiering av boliger i distriktene og barnehager.

Lån fra Husbanken skal ikke innebære overkompensasjon. Det vil si at anslåtte økonomiske fordeler ikke skal overstige anslåtte merkostnader og en rimelig fortjeneste.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

 • Enkeltpersoner, foretak, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner kan søke om lån. Studentsamskipnader og studentboligstiftelser kan søke om lån til studentboliger.

 • Husbanken kan gi lån til boligkvalitet og til utleieboliger til vanskeligstilte, studentboliger og barnehager samt startlån til kommunene for videreutlån.

 • Lån til boligkvalitet kan gis til oppføring av miljøvennlige boliger eller livsløpsboliger og til oppgradering av eksisterende bolig.

 • Lån til boligkvalitet har enten miljøkrav eller krav til tilgjengelighet som må være oppfylt.

 • Ved oppgraderinger er hovedregelen at oppgraderingsarbeidene har tiltak både innenfor energieffektivisering og tilgjengelighet.

 • Lån til utleieboliger til vanskeligstilte skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. En bolig er egnet når den har tilfredsstillende standard, og funksjonene og lokaliseringen er egnet for den som skal bo der.

Annet om loven eller retningslinjen:

 • Kommuner får ikke lån til barnehager eller til omsorgsboliger og sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak. Husbanken henviser til andre kredittinstitusjoner.

 • Når kommunen inngår en avtale med en privat aktør om tilvising av utleieboliger, krever Husbanken at kommunen har kunngjort lokalt boligbehov gjennom en utlysing. Avtaleparten, som får lån i Husbanken, må være en profesjonell utleier.

  Kravene til profesjonell utleier og kunngjøring gjelder også når Husbanken gir lån og tilskudd til utleieboliger.

 • Låneutmåling: Husbanken kan gi lån på inntil 85 prosent av godkjente prosjektkostnader. Maksimal belåningsgrad på eiendommen kan være på inntil 85 prosent av antatt eiendomsverdi.

  Lån til oppgradering kan gis med inntil 100 prosent av godkjente prosjektkostnader, og her kan belåningsgraden på eiendommen være på inntil 90 prosent.

  Ved utleieboliger med kommunal tildelingsrett kan Husbanken gi lån og tilskudd som til sammen dekker inntil 85 prosent av godkjente prosjektkostnader. Lånsøkeren må altså stille med egenkapital.

  Ved utleieboliger med tilvisingsavtale (bare lån) kan lånet utgjøre inntil 85 prosent av de godkjente prosjektkostnadene.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Forskrift om lån fra Husbanken

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Veileder for lån fra Husbanken

Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken