Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Lov om folkehelsearbeid gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

 • Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.
 • I lovens § 5 stilles det krav til kommunen om å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som virker inn. Utjevning av sosiale helseforskjeller skal være et viktig perspektiv i arbeidet.
 • Forarbeidene til loven sier at boligsosiale forhold er blant påvirkningsfaktorer som skal identifiseres.
 • Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 7. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.
 • Bolig er altså nevnt som en faktor på tiltakssiden, jf § 7.


 • Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

 • I lovens § 5 stilles det krav til kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som virker inn. Utjevning av sosiale helseforskjeller skal være et viktig perspektiv i arbeidet.

 • Forarbeidene til loven sier at boligsosiale forhold er blant påvirkningsfaktorer som skal identifiseres.

 • Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 7. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

 • Bolig er altså nevnt som en faktor på tiltakssiden, jf § 7.

 

Annet om loven eller retningslinjen:

 • Når folkehelseutfordringene er identifisert, må man vurdere hvilke konsekvenser utfordringene har for folkehelsen i kommunen. Tiltakene kan enten være nye folkehelsetiltak, eller at det tas hensyn til disse forholdene ved iverksetting av annen kommunal eller fylkeskommunal politikk.
 • Kommunen har et spesielt ansvar for å iverksette tiltak innenfor områdene kommunen har størst folkehelseutfordringer, og hvor kommunen har de beste forutsetninger for forbedringstiltak. Hvilken del av eller sektor i kommunen som må gjennomføre tiltak vil variere etter hvilken utfordring man står overfor.
 • Helsedirektoratet utvikler nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid, blant annet basert på hva som er effektive tiltak. På områder der dette finnes, kan slike normer/standarder indikere hvilke tiltak som bør iverksettes for bestemte utfordringer.


 • Når folkehelseutfordringene er identifisert, må en vurdere hvilke konsekvenser utfordringene har for folkehelsen i kommunen. Tiltakene kan enten være nye folkehelsetiltak, eller at det tas hensyn til disse forholdene ved iverksetting av annen kommunal eller fylkeskommunal politikk.

 • Kommunen har et spesielt ansvar for å iverksette tiltak innenfor de områder kommunen har størst folkehelseutfordringer, og hvor kommunen har de beste forutsetninger for forbedringstiltak. Hvilken del av eller sektor i kommunen som må gjennomføre tiltak vil variere med hvilken utfordring man står overfor.

 • Helsedirektoratet utvikler nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid, blant annet basert på hva som er effektive tiltak. På områder der dette finnes, kan slike normer/standarder indikere hvilke tiltak som bør iverksettes i forhold til bestemte utfordringer.

 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Helsedirektoratet

Link til loven eller retningslinjen:

Kapittel 2 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

 

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.