Pilotprosjekt for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam

Det er satt i gang et treårig pilotprosjekt for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam. Seks kommuner deltar, og hovedtema i prosjektet er tidlig identifisering og oppfølgingsteam som arbeidsform i alle tjenester.

"Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov" legges til grunn for pilotprosjektet. Veilederen peker på behovet for tydelig ledelse som legger til rette for og støtter opp om tjenesteyting i tråd med strukturkravene til oppfølgingsteam, tverrfaglig samarbeid og bruk av kompetanse på tvers.

Veilederen ble publisert i november 2017. Veilederen retter seg til ledere på alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. Dette inkluderer hele bredden av helse – og omsorgstjenester i både kommunene og spesialisthelsetjenesten. I tillegg beskrives samarbeidsflater med sektorer utenfor helse, som eksempelvis NAV, barnevern, oppvekst og utdanning.

Veilederen oppfordrer til tjenesteutvikling med særskilt vekt på operasjonalisering av bestemmelsene i «forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten». Pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam skal bidra til å implementere og teste ut veilederen i praksis og veilederen legges dermed til grunn for arbeidet.

Mer informasjon om piloten finner du her