Lederansvar

Helhetlig og overordnet ledelse på tvers av sektorer og tjenesteområder er avgjørende for samordnede og koordinerte tilbud på individnivå. For de fleste brukere med omfattende behov for bistand, er det i kommunen de fleste tjenesteaktørene befinner seg. Dette gjelder både helse- og omsorgstjenester, oppvekst og utdanning, sosialtjenester, NAV, barnevern, krisesenter, Introduksjonsordningen, etc. Kommunen er dermed i en unik posisjon for å sikre gode tilbud.

Som leder skal du skape resultater gjennom andre. Forankring av god praksis når det gjelder bruk av individuell plan er avgjørende. Som leder er det viktig at du anerkjenner individuell plan (IP) som et viktig verktøy og at du etterspør hvordan det går i arbeidet med bruken av IP. Du må påse at det settes av tid og rom for at koordinatorer og andre ansatte kan jobbe med verktøyet. Du må få dine mellomledere/medarbeidere til å forstå dette, for at dere skal lykkes med å skape gode og trygge tjenester til kommunens innbyggere. Medarbeiderne skal kjenne at nettopp den jobben de gjør er avgjørende og viktig for helheten i å gi gode tjenester.

Forankring i ledelsen (i følge Forankring i ledelsen, Hege Raastad Basmo, 2010) betyr ikke bare et «ja» til IP – ledelsesforankring må bety organisatorisk forankring gjennom involvering og tilstrekkelig oppmerksomhet i organisasjonen og ledergruppa:

 • Ledelsen må erkjenne og formidle behovet for innføring av IP
 • Beslutning tas om forankring og organisering av arbeidet med IP
 • Opplæring og veiledning av koordinatorer må gis prioritet, og koordinerende enhet bør gis et sektorovergripende ansvar for dette
 • Det bør sikres felles rutiner for IP på tvers av sektorer i kommunen
 • Medarbeidere må få tilstrekkelig tid til å følge opp koordinering/samarbeid knyttet til IP
 • Beslutning tas om konkrete forbedringsområder
 • Rammebetingelser må sikres
 • Milepæler og resultater må etterspørres

Når personen har fått en individuell plan må det sikres at ikke planen fremstilles som et mål i seg selv, men som et nødvendig verktøy for å koordinere ulike hjelpetiltak og arbeidsoppgaver, noe som blant annet påpekes av tilsynsrapporter.

Implementering av individuell plan kan ses på som et kvalitetsforbedringsarbeid. Det finnes noen forutsetninger for hvordan individuell plan som arbeidsmetode bidrar til samhandling:

 • Den må forankres som arbeidsmetode i kommunen politisk, administrativt og blant tjenesteyterne
 • Det er ledelsens ansvar å utvikle strukturer på systemnivå, klargjøre ansvarsfordeling og utforme premisser for samarbeid på tvers av tjenestesteder
 • Organiseringen av planarbeidet utføres med prosedyrer og systemer for opplæring
 • Det må foreligge veiledning og strukturer for samhandling mellom og på tvers av tjenesteytere
 • Ledelsen er en døråpner i forhold til alle sektorer og virksomheter utenfor egen organisasjon

Tilbakemelding fra ledere som har implementert IP i egen organisasjon, fremhever at ordningen med IP i svært stor grad/stor grad fremmer samarbeid mellom ulike deler av tjenesteapparatet. Det tar tid før ordningen blir kjent og prøvd ut, slik at den får følger for organiseringen av tjenester i kommunene.  

Gevinster i kommuner som har tatt i bruk IP:

 • Fornøyde tjenestemottakere
 • Fornøyde ansatte
 • Godt og målrettet planarbeid som gir resultater i form av både tidsbesparelser og økonomisk bedre løsninger
 • Gir forutsigbarhet i arbeidet for alle impliserte
 • Samarbeid på tvers av sektorer gir bedre innsikt i tilbud og tjenester
 • Gir bedre strukturer for samhandling mellom og på tvers av tjenester
 • Bidrar til nye og bedre tjenester