Koordinatorrollen

Koordinator er en rolle en tjenesteyter tildeles. Koordinatoren har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet, og har ansvar for framdrift i arbeidet med en tjenestemottakers individuelle plan.

Kommunen skal tilby koordinator til pasienter og brukere med behov for langvarig og koordinerte tjenester jf. helse- omsorgstjenesteloven § 7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan (dette gjelder ikke for NAV. I sosialtjenesteloven og NAV-loven er det ingen bestemmelse som sier at tjenestemottaker har rett til koordinator hvis vedkommende ikke ønsker IP).

 

Eksempler på koordinators oppgaver i kommunen:

 • sikre informert samtykke fra pasient og bruker til oppstart av planprosess og informasjonsutveksling
 • legge til rette for at pasient, bruker og eventuelt pårørende deltar i arbeidet
 • avklare ansvar og forventninger
 • sikre god informasjon og dialog med pasient og bruker, og eventuelt pårørende, gjennom hele prosessen
 • sikre helhetlig kartlegging med utgangspunkt i pasient og brukers mål, ressurser og behov
 • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, herunder med fastlegen som har det
 • medisinskfaglige koordineringsansvaret, samt med relevante tjenesteytere i andre sektorer
 • sikre samordning av tjenestetilbudet og god fremdrift i arbeidet med individuell plan
 • sikre felles forståelse av målene i planprosessen
 • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til individuell plan og koordinering
 • følge opp, evaluere og oppdatere plandokumentet
 • følge opp og evaluere arbeidsprosessen

Ref: veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Det er viktig at koordinator har god kjennskap til ulike tilbud og tjenester det kan være aktuelt å samarbeide med. Det kreves ingen formell kompetanse til koordinatorrollen. Rollen er ikke en ny yrkesgruppe eller profesjon, men en av flere roller i et planarbeid ansatte med ulike fagbakgrunner kan ha. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering hat ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorene.

"Koordinatoren skal være ansvarlig tjenesteyter for enkeltmennesker som trenger koordinert bistand over tid. Lovverket krever at koordinatoren tar ansvar for den individuelle planprosessen til «sin tjenestemottaker» og ansvar for oppfølging av både planen og tjenestemottakeren så lenge funksjonen varer."

Individuell plan, Breimo, Normann, Sandvin og Thommesen, Gyldendal 2015

Koordinatoren skal passe på at tjenestemottaker ikke blir en «kasteball» i systemet, og sikre at informasjon til tjenestemottaker er god og tilpasset. Det er viktig at tjenestemottaker forstår informasjonen, og koordinator hjelper tjenestemottaker til å medvirke aktivt i egen prosess. På denne måten får koordinatoren en viktig rolle for å påse at pasient og brukerens rettsikkerhet blir ivaretatt.

For å sikre kontinuiteten i planarbeidet bør det være minst mulig utskifting i koordinatorrollen. Nødvendig skifte av koordinator bør planlegges slik at arbeidet fortsetter med god overlapping mellom gammel og ny koordinator. Erfaringer viser at planarbeid kan gå i stå der koordinator slutter, eller flyttes fra et kommunalt ansvarsområde eller distrikt til et annet.

Det er viktig at koordinator blir tatt vare på av sine overordnende, og enheten som har ansvar for å tilby koordinator setter av tilstrekkelig ressurs til dette arbeidet.