Hvorfor skal vi bruke IP?

Målet med IP er å målrette og koordinere tjenester, slik at de som trenger ulike tjenester over tid skal få et mest mulig helhetlig og skreddersydd tjenestetilbud.

Personer som trenger bistand til å skaffe seg bolig har i mange tilfeller også behov for andre tjenester, og noen har kanskje hatt tjenester fra flere sektorer over tid. Mange kan også trenge hjelp fra flere aktører i forbindelse med for eksempel å flytte i egen bolig. Individuell plan er et verktøy for å sikre god samhandling mellom tjenestene og ikke minst at alle arbeider samordnet mot personens mål. Arbeidet skal fremme personens ressurser og egenmestring, og understøtte optimal selvstendighet og deltakelse tilpasset den enkeltes forutsetninger. Å arbeide koordinert er for øvrig også god ressursutnyttelse. 

Individuell plan er både en god metodikk for samarbeidsprosessen og en dokumentasjon som skal sikre at alle forholder seg til en felles framdriftsplan med mål, ansvar, fremdrift og evalueringspunkter. Denne må alle i teamet følge samtidig som hver enkelt har selvstendig ansvar for å yte sine tjenester slik at de kan virke sammen med de andre tjenestene på en optimal måte. Den som oppnevnes som koordinator har et særlig ansvar for å påse at teamet arbeider koordinert og at fremdriften skjer i henhold til planen.

Gevinster for tjenestemottaker:

 • Bevisstgjøring av hva tjenestemottaker selv er ansvarlig for i sitt eget liv, er en viktig del av arbeidet og bidrar til å legge til rette for gode samarbeidsforhold
 • Klargjøring av mål
 • Mer forutsigbarhet
 • Avklarer forventninger
 • Styrker relasjon med tjenesteytere
 • Ta eierskap i utforming av egen plan og tjenester i planen, i tråd med egne målsettinger - myndiggjøring
 • Forenkler kontakt med systemet – ideen er: «én dør inn»
 • Langsiktig og helhetlig planlegging gir tjenestemottaker mye mer kontroll/oversikt over det som angår han /henne i systemet, noe som igjen skaper forutsigbarhet
 • Øker livskvaliteten til tjenestemottaker

Gevinster for tjenestene:

 • Gjør tjenestemottaker mer selvhjulpen gjennom økt mestring
 • Strukturert samarbeid mellom tjenestemottaker og andre involverte aktører - forutsigbarhet
 • Økt trygghet i arbeidet med den enkelte tjenestemottaker
 • Tydeliggjør ansvar og oppgavefordeling
 • Forebygger dobbeltarbeid
 • Kompetanseoverføring på tvers
 • Tverrfaglig samarbeid i teamet sikrer bedre løsninger - «flere hoder tenker bedre enn ett!»
 • Et godt verktøy for brukerinvolvering/brukermedvirkning
 • Planlegging gir bedre ressursutnyttelse

Merk:

Å få en individuell plan innebærer ikke flere rettigheter, men at hjelpen er bedre koordinert og tilpasset tjenestemottakerens behov.  Et grunnleggende prinsipp i arbeidet med individuell plan at det er tjenestemottakernes behov og målsettinger som skal være utgangspunktet for all tjenesteytingen, og at alle arbeider koordinert mot brukers mål. Det er viktig å sikre en felles forståelse av dette på tvers av fag, nivåer og sektorer, og uavhengig av hvor lovfestingen er hjemlet. Individuell plan gir felles spilleregler for samhandlingen.