Individuell plan (IP)

IP er et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. IP er plan som samordner tjenester og virkemidler fra flere tjenesteleverandører (kan gå på tvers av sektorer) fra start til et mål, og det skal kun være én IP.

En individuell plan kan bestå av flere aktiviteter for å bidra til å nå målet. Hver aktivitet kan også ha en plan (delplan) eks individuell opplæringsplan, behandlingsplan, rehabiliteringsplan og kvalifiseringsprogram for å nevne noen. Disse delplanene/aktivitetene bør da samordnes og tilpasses den overordnede individuelle planen.

En person med behov for langvarige og koordinerte tjenester kan ha behov for bistand på flere livsområder og behovet for tverrsektoriell samhandling er fremtredende for personen med et slikt behov. Individuell plan og koordinator er dermed viktige verktøy for samhandling og forutsigbarhet i forløpet på tvers av nivå og sektorer. 

Tjenestemottaker

Tjenestemottakerens mål, ressurser og helhetlige behov for tjenester skal danne grunnlag for valg og prioritering av tiltak i planen. Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad pasient og bruker ønsker dette.

At tjenestemottaker medvirker ved planlegging og utforming av tiltak, har som effekt at tjenestemottakers stemme, erfaring og behov innvirker på prioriteringer og valg av tiltak. Reell medvirkning fører til at tjenestemottaker faktisk erfarer at disse valgene og beslutningene passer med egne verdier og livsvalg. All forskning viser at god medvirkning både gir riktigere prioriteringer, sterkere gjennomføringskraft, større eierskap og bedre måloppnåelse.

IP skal fremme brukermedvirkning på individnivå og ta utgangspunkt i personens/familiens behov. Den skal konkretisere behovet for tjenester og hvordan behovene skal dekkes. Den skal også sikre kontinuitet i tjenestetilbudet ved overganger, eksempelvis mellom barnevern og NAV.

Tjenestemottakers egne erfaringer, synspunkter og kunnskap, er av stor betydning når man skal utarbeide en IP. Det er tjenestemottaker/familien som best kan vurdere om planen sikrer en koordinert og helhetlig tjeneste tilbud.

Tjenesteyter

For at tjenesteytere skal kunne ta de gode og riktige valgene, arbeide i samme retning og prioritere tiltak som fører til at tjenestemottaker kan nå sine mål, forutsettes samarbeid og samspill med de andre involverte tjenesteytere - og med tjenestemottaker. 

Det er tjenesteapparatet som har ansvaret for å informere tjenestemottakeren om retten til IP, samt å utarbeide planen etter felles avklaringer om behov og mål. Utarbeidelse av en individuell plan er en prosess som innebærer samarbeid og samhandling mellom tjenestemottaker(e) og tjenesteutøvere.  Initiativet til å få laget en IP kan komme fra personen selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet.

Planen skal være motiverende og aktivitetene må være aksepterte av tjenestemottakeren for at planen skal motivere til resultater.

Innhold og nytteverdi med en individuell plan

IP skal inneholde en oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester, samt tiltak og virkemidler som kan være aktuelle. Målene er styrende for tiltakene i den individuelle planen og er viktige for å sikre medvirkning i tjenestemottakers egen prosess/behandling og et godt koordinert tjenestetilbud. IP forutsetter aktiv deltagelse fra tjenestemottaker. IP inneholder en oversikt over de tiltak og tjenester som tjenestemottaker er i behov av for å leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig. Dette er tiltak og tjenester knyttet til for eksempel helsetjenester, sosialtjenester, økonomiske ytelser, utdanning og arbeid. Planen kan også omfatte tiltak/tjenester for familiemedlemmer, som for eksempel avlastning.

«Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte pasient eller bruker. Det skal under utarbeidelsen av planen tas hensyn til vedkommende etniske, kulturelle og språklige forutsetninger. Planen skal, inneholde følgende hovedpunkter

 • en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester
 • en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen
 • en angivelse av hvem som er koordinator
 • en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil bidra med i planarbeidet
 • en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse
 • en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres
 • en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen
 • pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger
 • en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater.»

En individuell plan bør omhandle:

 • Hvem som deltar i planen
 • Hvem er koordinator
 • Hvor lenge skal planen vare – hva er målet
 • Hvilke tiltak er nødvendige, omfanget av dem, og ansvarlige person for tiltaket
 • Hvordan skal planen gjennomføres
 • Hvem skal gjøre hva - ansvarliggjøring
 • Når skal delplaner/aktiviteter gjennomføres
 • Evaluering og oppfølging av planen

Helsedirektoratet har utviklet brosjyre om IP på flere språk, Disse kan benyttes på servicetorg eller andre egnede steder som når tjenestemottakere, og er egnede for å komme i dialog.
Lenke til helsedirektoratets sider Ditt liv, din plan

Ditt liv ditt Til deg som kan ha behov for langvarige og koordinerte tjenester Ditt liv ditt Til deg som kan ha behov for langvarige og koordinerte tjenester nynorsk