Utvikling av boindeks for leieboliger

Beboeropplevelser av bolig, bomiljø, kontraktsforhold og utleier

Forfattar:
Ingar Brattbakk, Katrine Mauseth Woll, Sigmund Aunan og Lars Aasen
Publisert av:
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet
Utgivingsår:
2019
Oppdragsgivar:
Leieboerforeningen og Husbanken

Kort om publikasjonen

Rapporten redegjør for uttesting av en metode for medvirkning blant kommunale leietakere. Det finnes en del forskning som viser at situasjonen i kommunale utleieboliger er svært varierende når det gjelder hva slags boligstandard, bomiljø og oppvekstmiljø som tilbys.

Flere studier peker på at enkelte steder er det store utfordringer. De fleste av disse studiene bygger imidlertid på informasjon innhentet fra personer i tjenesteapparatet mens det er stor mangel på studier hvor beboernes egne opplevelser kommer til uttrykk. Hvordan opplever beboerne å bo i kommunal bolig?

Dette pilotprosjektet har utviklet og testet ut en boindeks-metode i tre kommunale boligprosjekter. Rapporten gir derfor i hovedsak innblikk i metodene som er benyttet, erfaringene med disse metodene og anbefalinger for videre utvikling og uttesting.

Oversikt over hovudfunn

  • Rapporten beskriver først og fremst metodene, men den presenteres også noen av funnene fra det som betegnes som unike data fra beboernes egne stemmer.
  • Oppsummert er beboerne i de tre leiegårdene som er undersøkt relativt godt fornøyd med selve boligene sine. Tross stor variasjon mellom gårdene påpekes det ganske store utfordringer knyttet til fellesområder og bomiljø.
  • Betydningen og potensialet til bomiljøet som arena for integrering av ulike grupper er et hovedfunn. 

Lenke til meir informasjon

Lengre samandrag av publikasjonen

Hva vet vi egentlig om boligsituasjonen og bomiljøet i landets 111 000 kommunale boliger?

Det å løfte fram beboernes egne stemmer og bidra til økt beboermedvirkning har vært sentralt i dette boindeks-prosjektet. Boindeksen er en måling av beboeropplevelse i kommunale gårder som har to grunnleggende mål.

  • For det første er den en måling av beboeropplevelsen i kommunale gårder som kan gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å sette seg konkrete mål om å forbedre bosituasjonen. Deretter kan boindeksen benyttes til å måle om situasjonen faktisk endrer seg gjennom jevnlige målinger.
  • For det andre er boindeksen et virkemiddel for å stimulere til beboermedvirkning og økt beboerengasjement.

Boindeksen kan ha verdi på ulike nivå. På regionalt og nasjonalt nivå er den et redskap for «å ta tempen på bosituasjonen» i kommunale gårder, og kan benyttes til å sammenligne kommuner og regioner: 

  1. på ett og samme tidspunkt
  2. utviklingen over tid

På kommunalt nivå kan den fungere på samme måte ved å sammenligne situasjonen i ulike bydeler og boligprosjekter. Samtidig kan den også benyttes i utvalgte enkeltgårder hvor man ser et spesielt behov for å få til endring i samspill med beboerne. Boindeksen kan altså benyttes som en nullpunktsmåling og som en oppfølgende måling som følger utviklingen over tid og i utvalgte gårder hvor man ønsker å evaluere virkningene av tiltak som skal iverksettes.

Metoden som benyttes i dette prosjektet er i tråd med såkalt Citizen Science (CS) som er en forskningsfilosofi som i større grad involverer de gruppene man forsker på direkte i forskningsprosessen enn det som fram til i dag har vært vanlig i samfunnsforskningen. CS har sitt utspring i ulike naturvitenskapelige forskningsprosjekter der befolkningen aktivt bidrar til å samle inn data.

I boindeks-prosjektet har vi involvert medforskere – beboere i kommunale boliger og masterstudenter i sosialt arbeid – i utforming av spørreskjema/intervjuguide, intervjuer ved hjemmebesøk, evaluering og rapportering. Medforskerne vil også få muligheter til å delta aktivt i formidling av funn og erfaringer fra forskningen.