Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Forside av rapport

Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden

Forfattar:
Nordisk ministerråd
Utgivingsår:
2014

Kort om publikasjonen

I denne rapporten presenteres resultater fra en kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden. Bakgrunnen er utfordringene de nordiske landene står overfor knyttet til å opprettholde og videreutvikle den sosiale velferden. Nordisk Ministerråd (NMR) har ved flere anledninger satt disse utfordringene på dagsorden.

Hovedmålet for kartleggingen var å øke kunnskapen om innsatser i Norden for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i arbeidet med å inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv.

Ingen av de nordiske landene har noen form for register eller andre former for dokumentasjon av aktører og innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Valg av respondenter har derfor skjedd ved at hvert lands medlemmer har utarbeidet lister med utgangspunkt i egen kunnskap på feltet, nettverk og nettsøk.

Oversikt over hovudfunn

Fem kjennetegn ved sosiale entreprenører:

 • Fokuserer på sosiale formål med udekkede behov.
 • Bidrar med nye løsninger på utfordringene.
 • Involverer brukerne, medarbeiderne og andre sentrale aktører.
 • Motiveres av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig.
 • Samarbeider på tvers av fagfelt og sektorer.

Respondentene mener de viktigste hinder for nye innsatser er:

 • Manglende tilgang til finansiering og manglende støttestrukturer
 • Utfordringer knyttet til praktisering regelverk for offentlige anskaffelser
 • Manglende kunnskap om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. For å bøte på dette nevnes blant annet forskning og utdanning, kartlegging og utveksling av erfaringer med gode eksempler og informasjonskampanje.
 • Holdning, kultur og organisering i det offentlige. 
           

EU har tatt initiativ til en rekke tiltak og programmer for å legge til rette for aktivitet på området.

Felles utfordringer for de nordiske landenes velferdsmodell gjør det relevant og interessant med et videre nordisk samarbeid der det nordiske perspektivet ivaretas.

Videre anbefalinger:

 • Etablere felles begreper og forståelse
 • Legge til rette for utveksling av erfaringer med ulike typer innsatser.
 • Mer forskning og kunnskap om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. 
 • Etablere felles nordisk senter for kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap. 
 • Økt samarbeid mellom sektor og departement.
 • Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon som tema i yrkesutdanningen.

Vedlegg

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon