Sosial boligpolitikk i Norge- kartlegging av offentlig ressursbruk

Forfattar:
Torunn Kvinge og Per Medby
Publisert av:
NIBR-rapport: 2011:3
Utgivingsår:
2011
Oppdragsgivar:
Kommunal- og reregionaldepartementet.
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

Denne rapporten er ei kartlegging av ressursbruken i stat og kommune til ulike ordningar innanfor den sosiale bustadpolitikken. Det offentlege finansierer fleire forskjellige tiltak som har som målsetting å bidra til at vanskelegstilte får tilgang til bustad og moglegheiter for å halde ved lag busituasjonen. Fokus i rapporten er på bustadøkonomisk støtte til personar og husstandar og oppfølgingstenester for å bli buande.

Mens det ligg føre gode oversikter over statleg ressursbruk, er oversikta over den kommunale ressursbruken til bustad og buutgifter delvis mangelfull.

Kartlegginga er basert på ulike dokumentanalysar av rapportar, artiklar, stortingsdokument, analysar av eksisterande registerdata frå Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Statistikkbank og KOSTRA-database i tillegg til survey til landets kommunar ved rådmannen.

Ressursbruken blir studert over perioden 2001–2009, der tilstrekkeleg talmateriale ligg føre.

 

Oversikt over hovudfunn

  • Mens det ligg føre gode oversikter over statleg ressursbruk, er oversikta over den kommunale ressursbruken til bustad og buutgifter delvis mangelfull.
  • Den samla ressursbruken til bustadpolitiske tiltak var rundt 7 milliardar kroner i 2009.
  • Av beløpet på 7 milliardar omfatta ca. 3,1 milliardar kroner statleg bustøtte og bustadtilskot gjennom Husbanken, og 1,3 milliardar spesielle statlege tiltak for bustadsosialt arbeid og kompetanseutvikling.
  • Den største kostnadsposten for kommunane synest å vere buoppfølging til vanskelegstilte grupper. Beløpet er vanskeleg å anslå nøyaktig, men det kan vere snakk om inntil 16,8 milliardar kroner. Likevel kan mykje av dette vurderast som medisinsk oppfølging og behandling.

 

Lenke til meir informasjon

Les kartleggingen av offentlig ressursbruk til sosial boligpolitikk