Smarte helsetjenester i trygge boliger

Forfattar:
Rudolph Brynn, Bjørn Mathiesen og Tor Sætrang
Publisert av:
Standard Norge
Utgivingsår:
2015
Oppdragsgivar:
Husbanken

Kort om publikasjonen

Rapporten presenterer resultatet av en bred kartlegging og vurdering av relevante standarder på området velferdsteknologi og bygningsmasse. Som ledd i kartleggingen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant utvalgte aktører innenfor velferdsteknologiområdet for å få en oversikt over interesser og behov i markedet. Basert på kartleggingen av standarder og de mottatte innspill blant interessentene i markedet er det identifisert behov for standarder. Rapporten omfatter også en analyse av utvalgte definisjoner av velferdsteknologi og en kost-nytte analyse av standardisering i forhold til dette området.

Oversikt over hovudfunn

Rapporten identifiserer behov for standarder for å oppnå bedre forutsigbarhet og kostnadseffektivitet i løsninger for varer og tjenester innenfor velferdsteknologi i boliger. Dette omfatter standarder for tekniske løsninger, herunder universell utforming, for

  • omsorgstjenester knyttet til bruk av velferdsteknologi
  • etiske, kontraktsmessige og prosessuelle aspekter
  • teknisk kommunikasjon og IT-sikkerhet
  • ajourføring av bolig- og bygningsstandarder
  • forebygging av helsemessige utfordringer og betjening av tekniske løsninger.
Også andre forslag til tiltak er diskutert. I tillegg er det, basert på resultatene av kartleggingen og intervjuene, gitt en kost-nytte analyse av velferdsteknologi og standardisering.
Den videre oppfølging av prosjektet kan omfatte etablering av et program for velferdsteknologi.

Lenke til meir informasjon

Last ned rapporten.

Midlertidige endringer av praksis

Her i veiviseren har vi samlet all relevant informasjon og lenker fra direktoratene rundt tiltak og endringer av praksis knyttet til pandemien.

Denne informasjonen er samlet for deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet.  

Vis informasjon