Smarte helsetjenester i trygge boliger

Forfattar:
Rudolph Brynn, Bjørn Mathiesen og Tor Sætrang
Publisert av:
Standard Norge
Utgivingsår:
2015
Oppdragsgivar:
Husbanken

Kort om publikasjonen

Rapporten presenterer resultatet av en bred kartlegging og vurdering av relevante standarder på området velferdsteknologi og bygningsmasse. Som ledd i kartleggingen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant utvalgte aktører innenfor velferdsteknologiområdet for å få en oversikt over interesser og behov i markedet. Basert på kartleggingen av standarder og de mottatte innspill blant interessentene i markedet er det identifisert behov for standarder. Rapporten omfatter også en analyse av utvalgte definisjoner av velferdsteknologi og en kost-nytte analyse av standardisering i forhold til dette området.

Oversikt over hovudfunn

Rapporten identifiserer behov for standarder for å oppnå bedre forutsigbarhet og kostnadseffektivitet i løsninger for varer og tjenester innenfor velferdsteknologi i boliger. Dette omfatter standarder for tekniske løsninger, herunder universell utforming, for

  • omsorgstjenester knyttet til bruk av velferdsteknologi
  • etiske, kontraktsmessige og prosessuelle aspekter
  • teknisk kommunikasjon og IT-sikkerhet
  • ajourføring av bolig- og bygningsstandarder
  • forebygging av helsemessige utfordringer og betjening av tekniske løsninger.
Også andre forslag til tiltak er diskutert. I tillegg er det, basert på resultatene av kartleggingen og intervjuene, gitt en kost-nytte analyse av velferdsteknologi og standardisering.
Den videre oppfølging av prosjektet kan omfatte etablering av et program for velferdsteknologi.

Lenke til meir informasjon

Last ned rapporten.