Ryktet forteller hvor du bor

Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere.

Forfattar:
A. Vassenden, N. A. Bergsgard og T. Lie.
Publisert av:
Rapport IRIS 2012/316
Utgivingsår:
2012
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
IRIS

Kort om publikasjonen

Tema for rapporten er butettleik og integrering blant kommunale leigetakarar med rusmiddelavhengnad. Rapporten undersøker kva det betyr for den enkelte leigetakar si integrering at bustaden er lokalisert saman med andre kommunale bustader eller spreidd i ordinære nabolag.

Studien er basert på kvalitative intervju med rusavhengige personar i fire norske kommunar, administrativt tilsette i seks kommunale bustadadministrasjonar og representantar for brukar- og interesseorganisasjonar på rusfeltet.

Oversikt over hovudfunn

  • Kva bustad som helst er betre enn ingen bustad. 
  • Bustadløyse ligg bak delar av problema i kommunale bustadmiljø.
  • Butilbodet til rusavhengige bør differensierast.
  • Det trengst fleire bustader til rusavhengige.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten "Ryktet forteller hvor du bor"