Om forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett på boligområdet for rom.

Forfattar:
M. Langford og E. Dyb
Publisert av:
Rapport 11/29/2011
Utgivingsår:
2011
Oppdragsgivar:
Kommunal- og regionaldepartementet
Oppdragsutførar:
Social Rights Consultancy i samarbeid med NIBR

Kort om publikasjonen

Utgangspunktet for denne rapporten er at rom er ei diskriminert gruppe med dårlege levekår, og at svært mange rom er vanskelegstilte på bustadmarknaden. Rapporten drøftar norske romfolk sin rett til bustad, og myndigheitene sine plikter til å skaffe tilfredsstillande bustader til rom. Rapporten drøftar rom som ei vanskelegstilt gruppe, som etnisk minoritet og som nasjonal minoritet.

Rapporten er basert på ein gjennomgang av internasjonale konvensjonar og avtalar og av nasjonale regelverk og praksis i bustadspørsmål.

Oversikt over hovudfunn

  • Folkeretten er klar på at rom som vanskelegstilt gruppe på bustadmarknaden har rett til tiltak som hjelper dei med å realisere retten deira til bustad.
  • Folkeretten har bevega seg i retning av at rom har rett til positiv forskjellsbehandling i bustadpolitikken på bakgrunn av gruppa sine kulturelle tradisjonar.
  • Rett til deltaking i avgjersler om bustadforhold som angår dei sjølve.

Lenke til meir informasjon

Om forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett på boligområdet for rom.