Meeting the needs of homeless people

Interprofessional work in Norway and Scotland

Forfattar:
I. Anderson, E. Dyb og S. Ytrehus
Utgivingsår:
2012
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
NIBR, Diakonhjemmet University College, University of Stirling

Kort om publikasjonen

Rapporten er basert på pilotprosjektet: ”Meeting the needs of homeless people: Interprofessional work in Norway and Scotland”. Hovedtemaet i rapporten er på hvilke måter samarbeid mellom hjelpeapparatet og velferdsprofesjonsutdanning bidrar til et bedre liv for bostedsløse, samt boligtematikkens rolle i tverrfaglig arbeid. Prosjektet er en komparativ studie mellom Norge og Skottland. Prosjektet er basert på en litteraturgjennomgang, samt intervjuer med profesjonsutdannede i begge land.

Oversikt over hovudfunn

  • Vektleggingen av tverrfaglig samarbeid er i liten grad støttet opp av teori.
  • Det er mer substansiell forskningslitteratur på tverfagligsamarbeid i helse- og sosial omsorgsfeltet enn i bolig- og bostedsløsfeltet.
  • Dataene fra intervjuene indikerer både fremmende og hemmende faktorer i integreringen av boligtematikk i tverrfaglig arbeid og for effektiviteten av dette arbeidet.

Hovedmålsettingen med et påfølgende hovedprosjekt er å utvikle kunnskap om modeller for tverrfaglig arbeid som også inkluderer boligtematikk, for å kunne arbeidet med og for personer med sammensatte behov.

Lenke til meir informasjon

Les hele rapporten Meeting the needs of homeless people