Lokale utviklingsverksteder

Samarbeid mellom kommune, frivilligheten og arbeidsgivere i møte med økt antall flyktninger 

Forfattar:
Agenda Kaupang
Utgivingsår:
2016
Oppdragsutførar:
Agenda Kaupang

Kort om publikasjonen

Temaet i rapporten er hvordan frivillighet og næringslivet kan koples tettere på kommunenes arbeid med å bosette, kvalifisere og integrere flyktninger. Gjennom lokale utviklingsverksteder legges det til rette for at kommunen, frivilligheten og arbeidsgivere mv. skal kunne se sine ansvarsområder opp mot hverandre, identifisere hindringer og finne mulige løsninger i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.

Det er gjennomført utviklingsverksteder i tre pilotkommuner: Hamar, Tønsberg og Flora. I rapporten presenteres forslag til en modell for hvordan slike utviklingsverksteder kan gjennomføres.

Oversikt over hovudfunn

 • Frivilligheten er en ressurs i integreringsarbeidet som nok ikke utnyttes i tilstrekkelig grad.
 • Erfaringene fra pilotkommunene viser et stort behov for felles møteplasser for frivilligheten, næringslivet og kommunene.
 • Kommunene har ikke full oversikt over frivillig aktivitet i egen kommune, hvilket kan medføre at viktige ressurser og aktører ikke mobiliseres.
 • Mange frivillige organisasjoner har ikke oversikt over hva andre gjør, noe som kan medføre at man utvikler parallelle tiltak.
 • I pilotkommunene var følgende temaer avdekket som viktige gjennom verkstedene:
  • Det er behov for gode samhandlingsarenaer mellom frivilligheten, kommune og næringslivet.
  • Integreringsfeltet oppleves som fragmentert og det er behov for tydeliggjøring av ansvars- og oppgavefordeling.
  • Det er behov for tilpasning av virkemidler innen sysselsettings- og sosialområdet.
  • Det kan synes lettere å få til gode tiltak for beboere i asylmottak når kommunen selv drifter mottakene.
  • For å lykkes med bosettingen, er det stort behov for boveiledning.
  • Ved sysselsetting, er det behov for insentiver for bedriftene og reell oppfølging av flyktningene fra det offentliges side.
  • Kortvarige praksisplasser for flyktninger i stedet for varig arbeid er en utfordring.
  • Manglende samordning når flyktningers bakgrunn og utdanning/kompetanse kartlegges, og manglende utnyttelse av denne utfordrer måloppnåelsen.

Lenke til meir informasjon

Les hele rapporten Lokale utviklingsverksteder

Vedlegg

Lokale utviklingsverksteder