Kompakt by, bokvalitet og sosial bærekraft

Forfattar:
Lene Schmidt
Utgivingsår:
2014
Oppdragsgivar:
Norges forskningsråd
Oppdragsutførar:
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Kort om publikasjonen

Denne delrapporten dreier seg om kva bukvalitetar som er ivareteke i nye bustadprosjekt bygd som fortetting i den kompakte byen og konsekvensane for sosial berekraft. Prosjektet analyserer resultata i lys av planar for utbygginga og korleis aktørane handterer målkonfliktar i planprosessen.

Oversikt over hovudfunn

  • Funn i rapporten støttar tidlegare forsking som har vist at felles goder kan vere under press i den kompakte byen og er uttrykk for sentrale målkonfliktar i berekraftig byutvikling.
  • Rapporten stadfestar vidare at antakinga om at heilskaplege planar og ein god planprosess kan ha ei positiv tyding for resultatet og medverke til god bukvalitet.
  • Ein heilskapleg byplan er viktig. Likevel vil kvart einskilt prosjekt vere eit resultat av nye forhandlingar mellom aktørane. Planprosessen kan difor også få avgjerande verknad for
    resultatet.

Lenke til meir informasjon

Les NIBR-rapport 2014:12 Kompakt by, boligkvalitet og sosial bærekraft

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon