Husrom uten hjerterom. Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Forfattar:
K. Bakke, I. Kvamme, T. S. Mydland og R. Wærdahl
Utgivingsår:
2012
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
Agderforskning

Kort om publikasjonen

Temaet for rapporten er vanskelegstilte på bustadmarknaden. Formålet er å identifisere kva for betyding bustaden ha for vanskelegstilte på bustadmarknaden, og korleis ein eigna bustad kan motverke og vere med på å kjempe mot marginalisering for denne gruppa. Studien tar utgangspunkt i to undergrupper av vanskelegstilte på bustadmarknaden: unge vaksne med barnevernsbakgrunn og vaksne som har problem med rus og/eller psykiske lidingar.

Studien er basert på kvalitative intervju med 14 informantar.

Oversikt over hovudfunn

  • Ein føreseieleg bustadsituasjon motverkar at ein blir sårbar ved andre livsendrande brot.
  • Godt kommunalt og interkommunalt samarbeid motverkar dei negative effektane av flytting.
  • Betre kvalitet på og utforming av bustadene svekker stigma og gjer det mogleg med positivt relasjonsarbeid.
  • Bustader som legg til rette for barn, motverkar negativ sosial arv.
  • Bustaden si geografiske og sosiokulturelle plassering, og bustaden si fysiske utforming, påverkar moglegheitene for sosial deltaking.
  • Råderett over eigen bustad gir råderett over eige liv.
  • Fleire alternativ til mellombelse bustader motverkar oppsamling av sosiale problem.
  • Å tenke «bustad først» styrker behandlings- og rehabiliteringsprosessar.
  • Bustader som legg til rette for livsfasar, gir betra livskvalitet, stabilitet, trivsel og kontroll over eige liv.
  • Brukarmedverknad er avgjerande for å få til godt bustadsosialt arbeid.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten «Husrom uten hjerterom»

Jubileum balonger

Veiviseren - 1 år!

Hva har vi gjort på ett år?
Vi har fått inn 30 nye temaer, beskrevet 15 nye forskningsrapporter og fått inn 18 nye eksempler fra kommuner.

Hva gjør vi fremover?
Vi jobber med 2 nye e-læringskurs, flere filmer og nye temaer. Mye spennende som skjer!

Vil du være med å påvirke innholdet?
Bruk innspillsidene og brukerundersøkelsen som ligger ute her