Housing first i Norge - sluttrapport

forside rapport

Prosesser, resultater og kartleggingsskjema

Forfattar:
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli
Publisert av:
Fafo
Utgivingsår:
2015

Kort om publikasjonen

Dette er den andre delrapporten om Housing first-prosjekt i Noreg. Housing first-modellen hjelper bustadlause med rusmiddelrelaterte og psykiske lidingar med etablering i eigen bustad. Målsetnaden i denne andre delen av prosjektet har vore å skildre og analysere kva Housing first-prosjekta i Noreg har oppnådd. Det er også utvikla eit eige kartleggingsverkty.

Rapporten er basert på casestudie i fire kommunar og intervju med leiarar for Housing first-prosjekta både i 2014 og 2015. 

Oversikt over hovudfunn

  • Rapporten syner at det er få konkrete planar for vidareføring av prosjekta.
  • Dei fleste Housing first-prosjekta nytta både i 2014 og 2015 kommunale bustader ved busetnad av deltakarane.  
  • Det er færre deltakarar som ventar på bustad i 2015 enn i 2014, og dei Housing first-prosjekta som hadde tatt inn mange deltakarar utan å ha bustader tilgjengeleg, har prioritert arbeidet med å busette desse.
  • Det har vore ein moderat auke i talet på deltakarar i Housing first-prosjekta frå 2014 til 2015. Til saman er det 167 deltakerar fordelt på ti Housing first-prosjekt i 2015. Dette utgjer ein auke på 36 deltakerar frå 2014 til 2015, fordelt på ti prosjekt. Årsaka til den moderate auken i talet på deltakarar kan vere at prosjekta primært har konsentrert seg om å busette deltakarar som venta på bustad, at bustadframskaffing i kommunane fortsatt er krevjande, og at deltakarane i prosjekta har større og meir komplekse problem enn det ein først trudde. 

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon