Housing First – muligheter og hindringer for implementering i Norge.

Forfattar:
Rambøll
Publisert av:
Sluttrapport
Utgivingsår:
2012
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
Rambøll

Kort om publikasjonen

Housing first er ein omfattande modell for busetting av bustadlause. Formålet med rapporten er å avdekke moglegheiter og hindringar for å implementere ein Housing first-modell i buoppfølginga av bustadlause i Noreg.

I prosjektet har Rambøll lagt vekt på Tsemberi sin modell utvikla i «Pathways to housing», der brukarmedverknad i val av bustad og oppfølgingsteneste står sentralt.

Rapporten bygger på litteraturstudiar, kvalitative intervju, casestudiar og to workshopar.

Oversikt over hovudfunn

  • Den organisatoriske utfordringa som ligg i fragmentering og mangel på dialog, både i og utanfor kommunar, bør vurderast mot dei moglegheitene som finst ved å implementere Housing first.
  • Først og fremst bør implementeringa forankrast i nasjonale velferdsdirektorat og tilhøyrande departement.
  • Ei moglegheit i kommunane for å sikre koordineringa av buoppfølginga til kvar enkelt bustadlaus er å nytte Individuell Plan (IP).
  • Vidare er det viktig at kommunane stiller med dedikert personell som med dekkande fullmakter utøver ei heilskapleg, tilpassa og recoveryorientert buoppfølging overfor den enkelte innbyggaren.
  • I samband med Housing first blir samhandlingsreforma vurdert samla sett som ein mogleg styrke. I den kompetansekrevjande metodikken som Housing first bygger på, bør det samarbeidast tett med spesialisthelsetenesta om for eksempel kompetanseoverføring.

Lenke til meir informasjon

Sjå heile rapporten om Housing first frå Rambøll.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon