Frivillig sektor og boligsosialt arbeid

Forfattar:
Jill Loga, Ivar Eimhjellen og Camilla Lied
Utgivingsår:
2015
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
Uni Research Rokkansenteret

Kort om publikasjonen

Prosjektet «Frivillig sektor og boligsosialt arbeid» er gjennomført på oppdrag for Husbanken. Prosjektets oppdragsperiode har vært fra 1. august 2015 til 1. desember 2015. Bakgrunnen for prosjektet er et stadig mer uttrykt ønske om å øke frivillige aktørers involvering i det boligsosiale feltet, en ambisjon som blant annet uttrykkes i den seneste nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for Velferd» (2014-2020).

Prosjektet handler både om å belyse hva slags roller frivillige og ideelle organisasjoner har spilt historisk for det boligsosiale arbeidet, en problematisering av begreper og avgrensning av frivillig sektor og en drøfting av hva slags roller frivillige aktører kan spille i dag som supplement til offentlige tjenester. Prosjektet er basert på litteraturstudier og gjennomgang av offentlige dokumenter og tilskuddsordninger.

Oversikt over hovudfunn

  • Avhengig av utviklingen av politikken på området, kan frivillig sektor tenkes å spille flere roller på det boligsosiale feltet. For å avhjelpe det offentlige på feltet, kan man tenke seg at rollen til de tradisjonelle ideelle institusjonene vil bli reaktualisert og får en større rolle i det boligsosiale arbeidet enn hva de har hatt de senere år.
  • Småskalafrivillighet i form av frivillig innsats kan også bli aktualisert i større grad innen for eksempel områdesatsninger med fokus på hvordan de kan være med å utvikle sosial kapital og inkludering i lokalsamfunn. Frivillig sektor kan også ses i sammenheng med sosial innovasjon, støttet av utviklingen av nye samspillsformer mellom offentlig-, privat- og frivillig sektor.
  • Som sosiale entreprenører kan også frivillig sektor være med på å utvikle nye løsninger for velferdsutfordringene vi står ovenfor. For å kunne beskrive denne utviklingen i det boligsosiale arbeidet i dag, må man imidlertid foreta empiriske undersøkelser av for eksempel områdesatsninger og av de relevante frivillige aktører som arbeider i dette feltet.
  • I denne rapporten identifiseres og drøftes tre sentrale roller som frivillig sektor fyller og kan utvikle på det boligsosiale feltet: tradisjonell tjenesteproduksjon, «småskalafrivillighet» og sosial innovasjon.

Lenke til meir informasjon

Les hele rapporten.